โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ


หลักการและเหตุผล
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ สทอภ. ได้กำหนดจัดการแข่งขันโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาการจัดทำสื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา และเผยแพร่สื่อต้นแบบไปยังกลุ่มเยาวชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป
 4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนการสอนทางด้านภูมิศาสตร์
 5. เพื่อให้ได้สื่อภูมิสารสนเทศต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่ทุกโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ในห้องเรียนได้

 

เป้าหมาย

 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศจากทั่วประเทศ ปีละ 18 โครงการ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 คน
 2. สร้างเวทีการแข่งขันด้านสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงสังคมต่อไป
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายอันจะนำไปสู่การเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง

 

รูปแบบการแข่งขัน
การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับภูมิภาค
 • การแข่งขันในระดับภูมิภาคนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้สร้างสื่อ    การสอนทางด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่จำกัดสาขาวิชา ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาว 7-10 นาที และส่งสื่อไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาค
 • การคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการในแต่ละศูนย์จะต้องคัดเลือก 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์ฯ ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 18 ทีม และเข้ารับการฝึกอบรมโดยแต่ละทีมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน, การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วย Google Earth, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (3S), เทคนิคการเขียนบทและตัดต่อ จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ศึกษาดูงานการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต พร้อมเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และได้รับเงินสนับสนุนการสร้างสื่อทีมละ 3,000 บาท
 1. ระดับประเทศ
 • การคัดเลือกรอบที่ 2 หลังจากฝึกอบรมแล้วแต่ละทีมต้องกลับไปพัฒนาสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เกิดแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆ ในชุมชน ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการที่สามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพื้นที่และเชื่อมโยงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สู่วิถีชีวิต วัฒนธรรม และต้องส่งกลับมาที่ สทอภ. เพื่อให้กรรมการคัดเลือกตัดสิน โดยจะตัดสินเลือกเพียง 10 ทีม ที่จะได้เข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีมหรือโรงเรียน ต้องนำเสนอสื่อภูมิสารสนเทศบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา (อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), นายอภิชาติ เชื้อเชย (ผู้กำกับภาพยนตร์), และ นายกวิน กิ้มยก (นักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.) โดยมีผลการตัดสินดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โชกโชน Production   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลงานสื่อฯ “ลงตัวดีที่…กุฎีจีน”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม 2UND   โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
ผลงานสื่อฯ “เมืองเก๋า smartcity”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม The Duck  โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ผลงานสื่อฯ “GENIUS KRAJOOD”

 

รางวัลทีม Top Vote ได้แก่ ทีม STG   โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลงานสื่อฯ “Dream of Cage”

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสารคดี 18 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัล ละ 3,000 บาท
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บาท
  • รางวัลทีมยอดนิยม ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN