หลักสูตรคุณภาพประจำปี 2560

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับ จำนวนวันตลอดหลักสูตร วัน เดือน ปี
ฝึกอบรม
ชำระ
ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่
อัตรา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
บรรยายและ ฝึกปฏิบัติ (วัน) ภาคสนาม (วัน) รวม (วัน)
1 การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล
(Remote Sensing Processing and Interpretation)
พื้นฐาน 4 1 5 17-21 เม.ย.60 24 มี.ค.60 10,500
2 หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
“ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ”
The Sustainable Development with Geo-Informatics Technology for Executives #7
“The King’s Philosophy and Thailand 4.0 : Sustainable Development with Geo-Informatics Technology”
ประยุกต์ 2
(โรงแรมใน กทม.)
2
(จังหวัดเชียงใหม่)
5
(ประเทศญี่ปุ่น)
9 20, 27 พ.ค. 60
29-30 ก.ค. 60
(ฝึกอบรมและดูงานในประเทศ)
21 – 25 มิ.ย. 60
(ดูงานต่างประเทศ)
ปิดรับสมัคร
6 เม.ย. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
10 เม.ย. 60ชำระเงินภายใน
1 พ.ค. 60
ในประเทศ
25,000

ในและต่างประเทศ
99,000
3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
(GIS for Beginners)
พื้นฐาน 5 5 22-26 พ.ค. 60 21 เม.ย. 60 9,500
4 การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
(Internet GIS and Web Map Server)
ประยุกต์ 5 5 12-16 มิ.ย. 60 12 พ.ค. 60 15,000
5 แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
(GIS Modeling for Decision Support System)
ประยุกต์ 5 5 3-7 ก.ค. 60 2 มิ.ย. 60 15,000

หมายเหตุ :

  1. ค่าลงทะเบียนได้รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้ว คือ ค่าเอกสารทางวิชาการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวันหลักสูตรที่มีการออกสำรวจภาคสนามได้รวมค่าใช้จ่าย คือ ค่าเครื่องบิน ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ในวันที่ค้างคืน)
  2. ค่าลงทะเบียนได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
  3. ราคา ชื่อหลักสูตร และวันเวลาในตารางอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
  4. ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN