ฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน

ชวนคนไทยเข้าอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries คุณอาจเป็นหนึ่งในคนไทยเพียง 2 คน ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน เข้ารับการฝึกอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for …

หลักสูตร การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

หลักสูตร การสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Modeling)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th

หลักสูตรคุณภาพประจำปี 2560

ข้อมูลหลักสูตรคุณภาพประจำปี 2560
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกหลักสูตรอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรม และโปรโมชั่นได้ที่ http://training.gistda.or.th