โรงเรียนสระแก้ว เตรียมพร้อม คุณครู สู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสระะแก้ว จ.สระแก้ว หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องบังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้กับคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนยุคใหม่ ที่เน้นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมได้ ซึ่งโดรนเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเยาวชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยขน์ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมในวันนี้ได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของโดรนให้กับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในต่างประเทศก็ได้มีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในทุกสาขาวิชาไม่ใช่เพียงเพื่อการถ่ายภาพมุมสูงเท่านั้น

คุณครู ชัญญานุช  คงเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ผู้ที่ผลักดันทำให้เกิดการอบรมในครั้งนี้เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโดรน ที่เป็นมากกว่าของเล่นในยุคปัจจุบัน แต่โดรนคืออุปกรณ์การส่งเสริมการเรียนรู้ที่นอกจากจะสามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชน และยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่างๆสำหรับโลกอนาคต อาทิเช่น การคิดแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีตามแบบ STEM การฝึกสมาธิและความใส่ใจในการทำงานการทำงานร่วมกันเป็นทีมทักษะการสื่อสารในทีมเพราะการบินโดรนเพื่อเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์แต่ละครั้งต้องทำเป็นทีมและต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยก่อนบินโดรนขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อความปลอดภัยทั้งในตัวอุปกรณ์และบุคคลรอบข้าง

ปัจจุบันโรงเรียนสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ Aerospace Smart School เพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบการนำโดรนมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาสมัยใหม่ ภายใต้คำปรึกษาจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งผลจากการพัฒนาก็จะเผยแพร่เพื่อเป็นไอเดียให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไปในอนาคต

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN