ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 1. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information data) 2. ระบบนำเข้าข้อมูล (Data input system) 3. การแปลงข้อมูล (Transformation) โดยการแปลงเป็นเลข (Digitization) 4. การนำเข้าข้อมูลแบบเชิงเส้น (Vector data input) 5. การนำเข้าข้อมูลแรสเตอร์ (Raster data input) 6. ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม (Example of map and …

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1. ด้านการใช้ที่ดิน และเกษตรกรรม การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม การประเมินที่ดินสำหรับหาความเหมาะสมของพืช การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร 2. ด้านป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ 3. ด้านภัยพิบัติ สึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย การประยุกต์ใช้กำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) กษัยการของดิน การประยุกต์ใช้เพื่อติดตามพายุไต้ฝุ่นในประเทศไทย 4. ด้านโรคระบาดวิทยา การใช้งานเพื่อการวางแผนด้านสาธารณสุข การศึกษาด้านโรคระบาด : โรคฉี่หนู การศึกษาด้านโรคระบาด : โรคไข้หวัดนก 5. แผนที่จัดเก็บภาษี …

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) 1. พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล ความหมายของการรับรู้ระยะไกล กระบวนการและองค์ประกอบการรับรู้จากระยะไกล แหล่งพลังงานและหลัการแผ่รังสี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในชั้นบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับรูปลักษณ์พื้นผิวโลก ความสะท้อนเชิงสเปกตรัมของพืชพรรณ ดิน และน้ำ 2. ดาวเทียม (Satellites) ดาวเทียม (Satellites) ประเภทดาวเทียม (Types of satellites) วงโคจรของดาวเทียม (Satellite orbit) วิวัฒนาการของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก(Earth observation …

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) 1. บทนำ ระบบดาวเทียมจีพีเอส (GPS system) คลื่นสัญญาณจากดาวเทียมจีพีเอส 2. ระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน (Coordinate systems and Datum) ระบบพิกัด พื้นหลักฐาน 3. วงโคจรดาวเทียม (Satellite orbits) 4. สมการค่าสังเกตจีพีเอส (GPS observation equations) 5. ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลจีพีเอส (GPS observation errors) ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม …