สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. มีภารกิจการพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถ และสามารถพึ่งตนเองได้ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สทอภ. จึงตั้ง สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (สพอ.) เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการดังกล่าว

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักของประเทศที่พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับ

ภารกิจ

  • เร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทุกระดับ
  • ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาหลักสูตร และผลิตสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย

ให้บุคลากรของประเทศพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภัยพิบัติ

ติดต่อ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (บางเขน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5
โทรสาร : 0-2561-4503
E-mail : learn@gistda.or.th