อัคคีภัยทางเกษตรกรรมในประเทศกัมพูชา

 

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS หรือ The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ของ NASA บันทึกภาพเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้ตรวจพบว่ามีหลายพื้นที่กำลังเกิดไฟไหม้ทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา  โดยบริเวณที่เกิดไฟไหม้จะแสดงเป็นจุดสีแดง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้หญ้าหรือพื้นที่เกษตรกรรม ในภาพนี้จะเห็นเป็นสีน้ำตาล ส่วนป่าสีเขียวเข้มที่ล้อมรอบโตนเลสาปและอยู่ในที่อื่นๆ ส่วนใหญ่จะไม่เกิดการเผาไหม้

พื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งที่เกิดไฟไหม้เกิดจากการมีเจตนาเพื่อการจัดการที่ดิน โดยเกษตรกรมักจะใช้การเผาเพื่อกลับคืนธาตุอาหารให้แก่ดินและถางเพื่อกำจัดวัชพืช ในขณะที่การเผาหน้าดินยังช่วยเพิ่มพืชผลและหญ้าสำหรับทุ่งเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดควันที่ทำให้คุณภาพของอากาศเสื่อมลงด้วย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเผาหน้าดินจะทำอยู่ช่วงกลางถึงปลายเดือนมกราคม หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลผลิตแรกไปในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเพาะปลูกพืชในครั้งต่อไป

ที่มา: http://www.nasa.gov