นักภูมิสารสนเทศ

169_SKAWSANG
 
 
นายศุภชัย สกาวแสง
นักภูมิสารสนเทศ
supachai@gistda.or.th,
supachaiska@gmail.com
 
pakorn
 
 
ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
นักภูมิสารสนเทศ
pakorn@gistda.or.th
sitthisak123
 
 
ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า
นักภูมิสารสนเทศ
sitthisak@gistda.or.th
078_AUYNIRUNDRONKOOL
 
 
นายกฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล
นักภูมิสารสนเทศ
kron@gistda.or.th
Darunee1
 
 
น.ส.ดรุณี พรหมโชติ
นักภูมิสารสนเทศ
darunee@gistda.or.th
jiratiwan
 
 
น.ส.จิรัติวัล เครือศิลป์
นักภูมิสารสนเทศ
jirati@gistda.or.th
patiwat1
 
 
นายปฏิเวธ  เฉลิมพงษ์
นักภูมิสารสนเทศ
jirati@gistda.or.th