สังคม

เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และการประเมินผลเชิงพื้นที่ ด้านทรัพยากรป่า ภัยพิบัติ แหล่งน้ำ ทะเลและชายฝั่ง โดยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทางสังคมกับทุกภาคส่วน และมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู เผ้าระวัง ติดตามด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย/มาตรการ ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

เกษตร

ให้บริการข้อมูลพืชที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการภาคการเกษตรทั่วประเทศ พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ยกระดับเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบูรณาการฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถใช้ในการวางแผนภาคการเกษตรของประเทศได้

ภัยพิบัติ

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม คาดการณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อการบริการสู่สาธารณะ รวมถึงสนับสนุนและร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐในการวางแผน บริหารจัดการ เตรียมความพร้อม ในการจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสีย