“Search Create Share – เสิช สร้าง แชร์”

GISTDA Portal ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ เป็นระบบปฏิบัติการออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และเชื่อมต่อ (Search) ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหลากหลายแหล่งมาจัดหมวดหมู่ช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลฯให้มีความเป็นเอกภาพซึ่งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จากหน่วยงานต่างๆนั้นจะทำให้เกิดการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รองรับการดำเนินการในหลากหลายระดับ ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้าง (Create) เป็น Web Application แบบง่ายๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การติดตามภัยพิบัติ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และอื่นๆอีกมากมาย ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเชี่ยวชาญด้านการเขียน Program

GISTDA Portal มีรูปแบบการสร้าง Web Application อยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

1. รูปแบบการแสดงผลสำเร็จรูป (Ready to Use Template) เพื่อการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว

  • Story Map แผนที่เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  • Time Awareการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 ช่วงเวลา
  • Summary Viewer การสรุปข้อมูลและผลวิเคราะห์
  • Crowdsource แผนที่ที่เปิดให้สาธารณะเข้ามารายงานผลการสำรวจต่างๆ

 

 

 

2. รูปแบบการใช้งานที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเครื่องมือ (Widget) เพื่อการวิเคราะห์และการใช้งานต่างๆ

  • เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เส้นทาง
  • เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ผลรวมของข้อมูล
  • เครื่องมือสำหรับการค้นหาข้อมูล
  • เครื่องมือสำหรับการคำนวณขอบเขตพื้นที่

 

 

 

นอกจากนี้ GISTDA Portal สามารถพัฒนาและสร้างเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมจาก Ready to Use Template และ Widget โดยการเขียน Program เพิ่มเติม ดังนั้นระบบนี้จึงมีความเหมาะสมและครอบคลุมผู้ใช้งานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนา หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ทั่วไป เมื่อทำการพัฒนาเป็น Web Application ข้างต้นแล้วเสร็จ สามารถตั้งค่าการเผยแพร่ (Share) Web Application สู่สาธารณะให้ผู้ใช้งานอื่นๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ใช้งาน หรือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Online

สังคม

เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และการประเมินผลเชิงพื้นที่ ด้านทรัพยากรป่า ภัยพิบัติ แหล่งน้ำ ทะเลและชายฝั่ง โดยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทางสังคมกับทุกภาคส่วน และมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู เผ้าระวัง ติดตามด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย/มาตรการ ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

เกษตร

ให้บริการข้อมูลพืชที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการภาคการเกษตรทั่วประเทศ พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ยกระดับเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบูรณาการฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถใช้ในการวางแผนภาคการเกษตรของประเทศได้

ภัยพิบัติ

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม คาดการณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อการบริการสู่สาธารณะ รวมถึงสนับสนุนและร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐในการวางแผน บริหารจัดการ เตรียมความพร้อม ในการจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสีย