Poster GI-Infographic_1

ภูกระดึง จังหวัดเลย

ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

อุทยานแก่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รู้หรือไม่ สีที่เราเห็น ไม่มีอยู่จริง

การรับรู้จากระยะไกล

Remote Sensing การรับรู้จากระยะไกล

มารู้จัก “ดาวเทียม”

ระบบเครื่องรับรู้ ระบบที่เฝ้ามองโลก

ชนิดของแผนที่

ดาวเทียมไทยโชต

Thaichote Satellit

ระบบพิกัดในแผนที่

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

8 องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการแปลตีความด้วยสายตาของภาพถ่ายจากดาวเทียม

ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบดาวเทียมนำร่องของโลก (GNSS)

Global Navigation Satellite System

รูปแบบการรังวัด หาค่าพิกัดด้วยเครื่อง GNSS

Geographic Information Sysytem : GIS

ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote)

สถานการณ์ไฟป่า

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.เชียงใหม่

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.เชียงราย

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.ลำปาง

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.ลำพูน

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.แพร่

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.น่าน

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.แม่ฮ่องสอน

สถานการณ์ไฟป่า ปี 2559 จ.พะเยา

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN