นักวิจัย

siriporn (2)
 
 
ดร.สิริพร กมลธรรม
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
siripon@gistda.or.th
 
preesan.r
 
 
ดร.ปรีสาร รักวาทิน
นักวิจัยชำนาญการ
preesan@gistda.or.th
siam
 
 
ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์
นักวิจัย
siam@gistda.or.th
chayapon
 
 
ดร.ชยพล  อินอาน
นักวิจัย
chayapolarn@eoc.gistda.or.th
pawit
 
 
ดร.ภวิศ แพร่ภัทร
pawit.pha@gistda.or.th,
pawit.ppt@gmail.com
tippawan
 
 
ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
นักวิจัย
twan@gistda.or.th
panu.s
 
 
ดร.ภานุ  เศรษฐเสถียร
นักวิจัย
panu@gistda.or.th
panwadee.jpg
 
 
ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
นักวิจัย
panwadee@gistda.or.th
Narut
 
 
ดร.นรุตม์  สุนทรานนท์
นักวิจัย
narut@gistda.or.th
kulsawasd
 
 
ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
นักวิจัย
kulsawasdj@gistda.or.th
supatcha
 
 
ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์
นักวิจัย
supatcha@gistda.or.th
Ditchaphong
 
 
ดร. ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
นักวิจัย
ditchaphong@gistda.or.th
1474858072083

 

ดร. สิทธิพร ชาญนำสิน
นักวิจัย
sittiporn@gistda.or.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 5 =