anuphao

ดร.อนุเผ่า  อบแพทย์

Dr.Anuphao Aobpaet

นักวิจัยชำนาญการ
สังกัด :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : 120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ N/A
โทรสาร  02 143 9595
E-mail :  anuphao@eoc.gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารวจ ปี 2555 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Dissertation: InSAR time series analysis for land subsidence in Bangkok and its vicinity area.

 • ปริญญาโท Master of Engineering สาขา Geographic Information Systems ปี 2548 จาก College of Engineering and Applied Science, The University of Colorado, Denver, USA.

Thesis: Groundwater data model in South Platte River Basin, Colorado, USA.

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2543 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Project: Development of Durable Mortar and Concrete Incorporating Metakaolin from Thailand

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ หรือนำเสนอในการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ
  • Aobpaet, A., Trisirisatayawong, H.H. Aung & P. Maksin, 2014, Yangon Surface Displacement As Detected By Insar Time Series Analysis. Proceedings of the 35th Asian Conference on Remote Sensing, Nay Pyi Taw, Myanmar.
  • Phodee, P., I. Trisirisatayawong & A. Aobpaet, 2014, Co-seismic and Post-seismic Displacement of 2011Mw 6.8 of Tarlay Earthquake, Myanmar using InSAR Techniques. Engineering Journal (EJ) : International Journal, ISSN 0125-8281 (accepted)
  • Sittipun, S., P. Maksin, P. Popattanachai, C. Musana & Aobpaet, 2014, The Investigation of Viewing Angle Effects on Ground Sampling Distance of Thaichote Satellite Imagery. Proceedings of the 10th Asia GIS Conference, Chiang Mai, Thailand.
  • Chaithavee, S., I. Trisirisatayawong & A. Aobpaet, 2014, InSAR Time Series Analysis for Land Subsidence Monitoring in Eastern Greater Bangkok. Proceedings of the 19th National Convention in Civil Engineering, Khon Kaen, Thailand.
  • Phodee, P., I. Trisirisatayawong & A. Aobpaet, 2014, Post-Seismic Displacement Measurement of 2011 Mw 6.8 Tarlay Earthquake using Time-series InSAR Techniques. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, ISBN 1513-4261, 14 (1).
  • Aobpaet, A., C. Cuenca, A. Hoopper & I. Trisirisatayawong, 2013, InSAR Time Series Analysis for Land Subsidence in Bangkok, Thailand. International Journal of Remote Sensing, 34:8, pp.2969-2982, doi10.1080/01431161.2012.756596.
  • Aobpaet, A., 2012, The potential of collaborative research on earthquakes in Southeast Asia region, active fault motion in Myanmar and Thailand using space-borne InSAR time-series techniques. 23rd UN/IAF Workshop on “Space Technology for Economic Development”, Beijing, China
  • Phichitkarnka, P., S. Phuensa & Aobpaet, 2012, COSMO-Skymed Satellite Constellation Orbits. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, ISBN 1513-4261, 13 (3), pp.12-24.
  • Phodee P. & Aobpaet, 2012, Preliminary Results of Post-Seismic Displacement of 2011 Mw 6.8 Tarlay Earthquake, Myanmar using Time-series InSAR Techniques. Proceedings of the 33rd Asian Conference on Remote Sensing, Pattaya, Thailand.
  • Nithirochananont, U. & Aobpaet, 2012, Clarification of SAR Data Processing Systems and Data Availability to Support InSAR Applications in Thailand, Earth Observation, InTech, ISBN: 978-953-307-973-8.
  • Aobpaet, A., Trisirisatayawong & A. Hoopper, 2011, Coastal Zone Deformation over Eastern Inner Gulf Of Thailand Using Multi-Temporal InSAR Method. Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing. Taipei, Taiwan.
  • Phichitkarnka, P., S. Phuensa & Aobpaet, 2011, The Sun Synchronous Orbit of Earth Observation Satellite. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, ISBN 1513-4261, 12 (3), pp.11-26.
  • Trisirisatayawong, I., A. Hoopper & Aobpaet, 2011, Co-seismic Displacement of 24-March-2011 Mw 6.8 Mong Hpayak Earthquake, Myanmar. Proceedings of the FRINGE Workshop 11. ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy.
  • Aobpaet, A., C. Cuenca, A. Hoopper & I. Trisirisatayawong, 2009, Land Subsidence Evaluation using InSAR Time Series Analysis in Bangkok Metropolitan Area. Proceedings of the FRINGE Workshop 09. ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy.
  • Aobpaet, A., C. Cuenca, & I. Trisirisatayawong, 2009, PS-InSAR Measurement of Land Subsidence in Bangkok Metropolitan Area. Proceedings of the 30th Asian Conference on Remote Sensing. Beijing, China.
  • Aobpaet, A., Keeratikasikorn & I. Trisirisatayawong, 2008, Evaluation on the Potential of L-Band ALOS Palsar imageries for DEM Generation and Land Subsidence Detection using InSAR/DInSAR Techniques. Proceedings of the 29th Asian Conference on Remote Sensing. Colombo, Sri Lanka.
  • Aobpaet, A. & I. Trisirisatayawong, 2008, DInSAR Techniques for Land Motion and Change Proceedings of the 13rd National Convention in Civil Engineering, Pattaya, Thailand.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Microwave remote sensing, SAR, InSAR

ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

 • โครงการ Determination of inter-seismic slip rate of Sagaing fault from PALSAR images, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Dept. of Meteorology and Hydrology-Myanmar, Delft University of Technology, JAXA), 2556-2559
 • โครงการการตรวจหาชั้นดานโดยใช้โพลาไรเซชั่นในช่วงคลื่น L-band และเครื่อง GPR ในแปลงมันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (Hardpan Detection using L-band Polarization and GPR Data on Cassava Fields in Huai Bong, Dan Khun Thot , Nakhon Ratchasima), (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ), 2558
 • โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, NSPO), 2558

ประสบการณ์ในการสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้

 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง Improving Persistent Scatter Interferometry (PSI) Technique for Deformation Monitoring ของ Mr. Amir Sharifuddin B Ab Latip ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ประเทศมาเลเซีย
 • กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topics in Information Technology) รหัสวิชา 1104781 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รายวิชา Survey I รหัสวิชา 01203211 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ (SAR Satellite data analysis) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์การปฏิบัติงานตามกรอบข้อตกลงการยอมรับในคุณสมบัติด้านอาชีพสำรวจของอาเซียน” หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมช่วงคลื่นไมโครเวฟในงานด้านวิศวกรรมสำรวจ (Microwave Remote Sensing for Survey Engineering)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประสบการณ์ทำงานและการทำวิจัย ณ กองยีออเดซี่และยีออฟิฟิสิกส์ ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ “ช่างสำรวจยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี่ยน” พัฒนาศักยภาพการสื่อสารและการทำงานในอาชีพ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านงานสำรวจและภูมิสารสนเทศ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์/มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ. สงขลา/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

 

Keywords: Microwave Remote Sensing, SAR, InSAR, GIS, GEOINT, Satellite Data Products

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =