ดร.ณัฐวัฒน์  หงส์กาญจนกุล

(ภาษาอังกฤษ) Dr. Natthawat  Hongkarnjanakul

ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม

สังกัด    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ 120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 141 4609

โทรสาร  02 143 9595

E-mail – address : natthawat@gistda.or.th

 ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก D. (Mechanical Engineering)สาขา Mechanics of materials InstitutSupérieur de l’Aéronautiqueet de l’Espace (ISAE), Toulouse, France.
  • ปริญญาโท Master of Sciences (Aerospace mechanics and avionics)

สาขา Aeronautical Structures

InstitutSupérieur de l’Aéronautiqueet de l’Espace, Toulouse, France.

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) – เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

  1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ หรือนำเสนอในการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ

[2015]T. Lisle, C. Bouvet, N Hongkarnjanakul, M-L.Pastor, S. Rivallant and P. Margueres.Measure of fracture toughness of compressive fiber failure in composite structures using infrared thermography.Composites Science and Technology. 112,   22-23

[2014] HA Israr, N Hongkarnjanakul, S Rivallant, C Bouvet. Post-Impact Investigation of CFRP Laminated Plate. JurnalTeknologi. 71 (2)

[2014] N. Hongkarnjanakul, S. Rivallant, C. Bouvet and A. Miranda.Permanent indentation characterization for low-velocity impact modelling using three-point bending test.Journal of Composite Materials. 48 (20), 2441-2454

[2013] N. Hongkarnjanakul, C. Bouvet and S. Rivallant. Validation of low velocity impact modelling on different stacking sequences of CFRP laminates and influence of fibre failure. Composites Structures. 106, 549-559.

[2013] S. Rivallant, C. Bouvet and N. Hongkarnjanakul. Failure analysis of CFRP laminates subjected to Compression After Impact : FE simulation using discrete interface elements. Composite Part A : Applied Science and Manufacturing. 55, 83-93.

[2013]C. Bouvet, N. Hongkarnjanakul, S. Rivallant and J.-J. Barrau.Discrete Impact Modeling of Inter- and Intra-laminar Failure in Composites.In book Dynamic Failure of Composite and Sandwich Structures.Chap. 8, p.339-392. Ed. Springer.

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

– Composite materials (Mechanics of materials)
– Aircraft structures design
– Finite Element Analysis (FEA)

 

ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

– โครงการจานสายอากาศความถี่ S-band ต้นแบบ (WATER)
– โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ

  • จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัสดุคอมโพสิทฯ
  • ต้นแบบจานสายอากาศสะท้อนสัญญาณดาวเทียมคอมโพสิทขนาด 3.6 เมตร
  • อากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed wing
  • อากาศยานไร้คนขับแบบ Multi rotor
  • ฃต้นแบบจานสายอากาศ 9 เมตร ความถี่ C-band ให้มีระดับพลังงานที่พูข้างต่ำ (ผลิตให้แก่ iEMAT)

 

Keywords:  Composite materials (Mechanics of materials), Aircraft structures design,

Finite Element Analysis (FEA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 16 =