Panwadee

ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

Dr.PanwadeeTangpattanakul

ตำแหน่ง : นักวิจัย
สังกัด :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่  120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์
โทรสาร  02 143 9595
E-mail :  panwadee@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Computer sciences) Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse), France

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ หรือนำเสนอในการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ
 • Tangpattanakul, P. and Artrit, P., “Minimum-Time Trajectory of Robot Manipulator Using Harmony Search Algorithm”, In Proceedings of 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-con 2009), pp. 354-357, Chonburi, Thailand, 6-9 May 2009.
 • Tangpattanakul, P. and Meesomboon, A., “Minimum-Time Trajectory of Robot manipulator Using Hybrid Harmony Search Algorithm”, In Proceedings of the 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009), Jeju, South Korea, pp. 1058-1061, 5-8 July 2009.
 • Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N. and Lopez, P., “Optimisation Multiobjectif des Prises de Vues d’un Satellite Agile d’Observation de la Terre”, In proceedings of Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision (ROADEF 2012), Angers, France, April 2012.
 • Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N. and Lopez, P., “Multi-objective Optimization for Selecting and Scheduling Observations by Agile Observing Satellites”, In C. A. CoelloCoello et al. (eds.), Parallel Problem Solving from Nature (PPSN XII), vol. 7492 of Lecture Notes in Computer Sciences (LNCS), pp. 112-121, Springer Berlin Heidelberg, 2012.
 • Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N. and Lopez, P., “Multi-objective Optimization for Earth Observation Scheduling”, In proceedings of Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision (ROADEF 2013), Troyes, France, February 2013.
 • Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N. and Lopez, P., “Biased Random Key Genetic Algorithm with Hybrid Decoding for Multi-objective Optimization”, In proceedings of Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2013), pp. 393-400, Krakow, Poland, September 2013.
 • Soontranon, N., Tangpattanakul, P., Srestasathiern, P., and Rakwatin, P., “An Agricultural Monitoring System: Field Server Data Collection and Analysis on Paddy Field”, In proceedings of the 14th International Symposium on Communications and Information Technologies, pp. 597-601, Incheon, South Korea, September 2014.
 • Nilnarong, T. and Tangpattanakul, P., “Development of Mission planning tool for multi-objective Optimization”, In proceedings of the 20th Asia-Pacific Conference on Communications, Pattaya, Thailand, October 2014.
 • Nilnarong, T. and Tangpattanakul, P., “Feasible Area Determination tool for Earth Observation Satellite”, In proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, pp. 88-92, Jakarta, Indonesia, November 2014.
 • พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล, นรุตม์ สุนทรานนท์, ภานุ เศรษฐเสถียร, ปรีสาร รักวาทิน, และ เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, “ศึกษาการประเมินระยะพัฒนาการของข้าวจากภาพถ่าย filed server”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, พฤศจิกายน 2014.
 • Tangpattanakul, P., “Genetic Algorithm for Multi-objective p-Median Problem”, In proceedings of the 37th Electrical Engineering Conference, Khon Kaen, Thailand, November 2014.
 • นรุตม์ สุนทรานนท์, พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล, ภานุ เศรษฐเสถียร, และ ปรีสาร รักวาทิน, “ระบบเก็บข้อมูลจากแปลงเกษตรกรรม”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, ขอนแก่น, ประเทศไทย, พฤศจิกายน 2014.
 • Soontranon, N., Lawawirojwong, S., Tangpattanakul, P., Srestasathiern, P., and Rakwatin, P., “Comparative Results of Phenology Obtained from Satellite and Ground Observation Images on Paddy Field”, In proceedings of the 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), Phuket, Thailand, March 2015.
 • Tangpattanakul, P., “Genetic Algorithm and Local Search Comparison for Solving Bi-objective p-Median Problem”, In proceedings of the 4th International  Conference on Informatics, Electronics & Vision, Fukuoka, Japan, June 2015.
 • Tangpattanakul, P., Soontranon, N., Lawawirojwong, S., Rakwatin, P., and Pannangpetch, K., “A Study of Rice Phenological Development Stages Estimation from Field Server Images”, In Proceedings of 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-con 2015), Hua Hin, Thailand, June 2015.Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N., and Lopez, P., “A multi-objective Local Search Heuristic for Scheduling Earth Observations Taken by an Agile Satellite”, European Journal of Operational Research, 145(2), 542-554, 2015.
 • ผลงานอื่นๆ ฯลฯ
 • Book chapter
 • Tangpattanakul, P., Meesomboon, A. and Artrit, P., “Optimal Trajectory of Robot Manipulator Using Harmony Search Algorithms”, In Geem, Z. W. (eds.), Recent Advances in Harmony Search Algorithm, vol. 270 of Studies in Computational Intelligence, pp. 23-36, Springer Berlin Heidelberg, 2010.
 • Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N., and Lopez, P., “Biased Random Key Genetic Algorithm for Multi-user Earth Observation Scheduling”, In Fidanova, S. (eds.), Recent Advances in Computational Optimization, vol. 580 of Studies in Computational Intelligence, pp. 143-160, Springer International Publishing, 2015.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Multi-objective Optimization, Operation research, .Metaheuristics

ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

 • โครงการพัฒนาแบบจำลองการคาดคะเนผลผลิตข้าวด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ SAR
 • โครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม
 • การคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวข้าวในเชิงพื้นที่จากแบบจำลอง KKU model
 • การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (Location Analysis) สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ zoning optimization กับ สวทช.

ประสบการณ์ในการสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้

 • ผู้สอนในหัวข้อ Location analysis and optimization

 

Keywords: Multi-objective Optimization, Combinatorial optimization, Operation research, Metaheuristics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − eleven =