ดร.รตา สุวรรณทอง

Dr. Rata Suwantong

ตำแหน่ง : นักวิจัย
สังกัด : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่  120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์   095 913 4837
โทรสาร    02 143 9595
E-mail : rata@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

2014   ปริญญาเอก PhD in Control Engineering,       ONERA, the French Aerospace Agency and SUPELEC, Paris    Specialization: Estimation and Filtering

2011   ปริญญาโท   MSc in Aerospace Mechanics and Avionics, ISAE, Toulouse
Major: Control Engineering
Minor: Signal Processing

2009   ปริญญาตรี BSc in Physics, Ecole Normale Supérieure de Paris (Ulm)

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • Nonlinear estimation, Robust filtering, Object tracking, Space debris trajectory estimation, Position and attitude determination

โครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

  • พยากรณ์เมฆเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียมโดยใช้แบบจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction)
  • คำนวณวันปลูกข้าวจากสัญญาณ NDVI จากดาวเทียม MODIS เพื่อระบบพยากรณ์เตือนภัยพิบัติจากศัตรูข้าวของประเทศไทย ร่วมกับกรมการข้าว, กรมส่งเสริมการเกษตร และ สวทช.
  • พยากรณ์เมฆโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์สำหรับระบบการจัดการพลังงานของศูนย์ปฏิบัติการระบบส่ง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ National Natural Science Fondation of China
  • พยากรณ์ปริมาณน้ำฝนจากสัญญาณ GNSS
  • คำนวณความสูงของคลื่นทะเลจากสัญญาณสะท้อนของคลื่นเรดาร์ โครงการเรดาร์ชายฝั่ง

keywords (คำค้น)

การประมาณค่า (State Estimation), การกรองสัญญาณ (Filtering), วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering), แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (System Modeling)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =