siam

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์

Dr.Siam Lawawirojwong

ตำแหน่ง   นักวิจัย
สังกัด  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่  120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  02 141 4535      โทรสาร   02 143 9595
E-mail– address  siam@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Remote Sensing and GIS), Michigan State University, USA
 • M.Sc. (Information Management on Environments and Resources), Mahidol University
 • B.Sc. (Environmental Science and Technology), Mahidol University

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

 • Lawawirojwong S. (2013). Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving land cover classification with MODIS time-series. (Order No. 3591575, Michigan State University). ProQuest Dissertations and Theses, 181. Retrieved from http:ezproxy.msu.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/1433965957?accountid=12598. (1433965957).
 • Lawawirojwong S., Qi J. and Suepa T. (2013) Supervised Self-Organizing Map with classification uncertainty. Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), 2013 Second International Conference on 12-16 Aug. 2013, pp.56-60. doi: 10.1109/Argo-Geoinformatics.2013.6621879.
 • Suepa T., Qi J. and Lawawirojwong S. (2013) Integrations remote sensing mapping with the environmental model to quantify emissions from rice paddies in Thailand. Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), 2013 Second International Conference on 12-16 Aug. 2013. doi: 10.1109/Argo-Geoinformatics.2013.6621876
 • Lawawirojwong S., Cornwell P., Weng J., Qi J. and Suepa T. (2012) Developmental Networks with Classification Uncertainty. Proceeding of 2012 BMI the First International Conference on Brain-Mind: on CD-ROM.
 • Suepa T., Qi J. and Lawawirojwong S. (2013) Satellite Time-series Data for Vegetation Phenology Detection in Southeast Asia. Proceeding of 2010 Association of American Geographers Annual Meeting (AAG): on CD-ROM.
 • Varnakovida P. and Lawawirojwong S., (2007) Wetland Restoration Land Cover Changes Using Remote Sensing, GIS, and Landscape Metrics. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, 8(3), 1-7.
 • Nipithwittaya S., Vaiphasa, C., Dowreang, D., Rungsipanich, A., Lawawirojwong, S., Anan, T. (2006). Advanced Remote Sensing Techniques for Detecting Degraded Tropical Forests. Proceedings of International Conference on Space Technology & Geo-Informatics 2006: on CD-ROM.
 • Lawawirojwong S. and Polngam S. (2005) Application of Forest Monitoring in National Conservation Forest using Geo-Informatics Technology, Case Study: The Left Bank of Huai Tong Waet Forest, Ubon Ratchathani Province. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, 6(3), 1-7.
 • Lawawirojwong S., Pattanakiat S. and Navanugraha C. (2002) Expert Classification for Land Cover Mapping of Bang-Pakong Watershed. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, 3(2), 13-19.
 • ผลงานอื่น เช่น ระบบ, ผลิตภัณฑ์, สิ่งประดิษฐ์, ชิ้นงาน ฯลฯ
 • ระบบการติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนผิวทะเล

 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • Remote Sensing & GIS
 • Image Classification
 • Spatial Analysis and Modeling
 • Geo-simulation/Geo-computation
 • Spatial Data Uncertainty
 • GIS Programming

ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

 • โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนผิวทะเล
 • โครงการพัฒนาแบบจำลองคาดคะเนการเกิดอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียม บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ต้นน้ำอยู่ที่สถานีโทรมาตรอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา(C.35)จนถึงท้ายน้ำที่สถานีโทรมาตรปทุมธานี จ.ปทุมธานี(C.31) (ร่วมมือกับสำนักชลประทานที่ 10, สำนักชลประทานที่ 11 , สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน , และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบคณะทำงาน)
 • โครงการการประเมินค่าการดูดซับคลื่นแสงของเรือนยอดมันสำปะหลังภายใต้ระดับความเครียดน้ำด้วยกล้อง Multispectral และกล้องคลื่นแสงปกติ ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ร่วมกับ Biotech)
 • โครงการคาดการณ์ผลผลิตข้าวจากข้อมูลดาวเทียม
 • โครงการศึกษาเบื้องต้นของแนวทางและเทคนิคการนำข้อมูลดาวเทียมไปใช้ในการจำแนกพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ บมจ. บางกอกโปรดิ๊วส์
 • โครงการนำร่องการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี 2557
 • โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบรวมฐานข้อมูลรายงานโรคมาลาเรีย (ร่วมกับ ม.มหิดล)
 • โครงการติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 1 (ร่วมกับโรงงานยาสูบ)
 • โครงการประเมินผลกระทบจากอุบัติเหตุร้ายแรงในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฯ (ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ)

ประสบการณ์ในการสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้

 • หลักการจำแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลอง GIS

 Keywords: Neural network classification, Spatial modeling, Geo-computation, Geo-simulation