1474858072083ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. สิทธิพร ชาญนำสิน
(ภาษาอังกฤษ)  Dr. SittipornChannumsin
ตำแหน่ง  นักวิจัย
สังกัด :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : 120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 06-4399-6973
โทรสาร  02-143-9595
E-mail – address : sittiporn@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

– Doctor of Philosophy (PhD Aerospace engineering, Sep 2012 – Aug 2016)
School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom.
Dissertation: “A deformation model of flexible, high area-to-mass ratio debris under perturbations and validation method”

– Master of Science (MSc Space Technology and Planetary Exploration, Oct 2010 – Sep 2011, AWD MSc merit)
Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, Guildford Surrey, United Kingdom.
Dissertation: “Visualization tool for Collision Avoidance in Multi-spacecraft separation”

– Bachelor of Engineering (B.Eng in electronics engineering, 2002-2006, GPA 3.46 second honors)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
Project: “3D model using a stereoscopic technique”

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ หรือนำเสนอในการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ

  1. S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “Damping measurement and deformation validation of flexible, high area-to-mass ratio debris model”, 66th International Astronautical Congress, Oct 12-15 2015: Jerusalem, Israel.
  2. S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “A deformation model of flexible, high area-to-mass ratio debris under perturbations”, Aerospace Symposium 2015: The Aerospace Ecosystem. Oct 2014: Glasgow, UK.
  3. S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “A Deformation model of Flexible, high area-to-mass ratio debris for accurate propagation under perturbation”, 65th International Astronautical Congress. Sep 2014: Toronto, Canada.
  4. S. Channusmin, M. Ceriotti, G. Radice, “A deformation model of flexible, high area-to-mass ratio debris under perturbations”, in 1st Stardust Global Virtual Workshop, Glasgow, UK, 2014
  5. S. Channusmin, M. Ceriotti, G. Radice, and C. Früh, “Orbital dynamics of lightweight flexible debris”, 64th International Astronautical Congress. Sep 2013: Beijing, China.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

Space debris, flexible material dynamics, multibody dynamics, finite element analysis, formation flying and attitude dynamics and control

 ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

Keywords: High area-to-mass ratio debris; Deformation model; Flexible model; Multilayer insulation; Self-shadowing, Monte Carlo simulation, Multibody model, Finite Element Analysis, Damping ratio and Natural frequency.