ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

Dr. Supatcha CHAIMATANAN

ตำแหน่ง นักวิจัย
สังกัด : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ 120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์
โทรสาร  02 143 9595
E-mail : supatcha@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) Toulouse, France
Ph.D. in applied mathematics and computer science 2014

ปริญญาโท :  Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) Toulouse, France
Master of Science in aerospace mechanics and avionics 2010 (Major in aerospace automatic control and guidance)

ปริญญาตรี :  Kasetsart University Bangkok, Thailand
Bachelor of Aerospace Engineering 2007

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

  • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ หรือนำเสนอในการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ
  • Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau.,A hybrid metaheuristic optimization algorithm for strategic planning of 4D aircraft trajectories at the continent scale. In IEEE Computational Intelligence Magazine (CIM) Special Issue on Computational Intelligence in Production and Logistics Systems (CIPLS).
  • Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau, Strategic deconfliction of aircraft trajectories. In Proceeding of ISIATM 2013, the 2nd International Conference on Interdisciplinary Science for Innovative Air Traffic Management, Toulouse (France), 2013.
  • Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau. A methodology for strategic planning of aircraft trajectories using simulated annealing. In Proceeding of ISIATM 2012, the 1st International Conference on Interdisciplinary Science for Innovative Air Traffic Management, Florida, 2012.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Operation research, Hybrid-metaheuristics, Air traffic management..

โครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

  • โครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการถ่ายภาพดาวเทียม
  • โครงการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์เมฆบริเวณภูมิภาคอาเซียน
  • โครงการวางแผนเส้นทางการบินของอากาศยานในระดับ Strategic (Strategic planning of aircraft trajectories) ร่วมกับ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =