Thanayod

นายธนากร สงวนตระกูล

Mr. Thanakorn Sanguantrakool

ตำแหน่ง : นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
สังกัด :    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่  120 ม.3 ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 02 143 9595
E-mail – address: thanakon@gistda.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ม.บูรพา พ.ศ.2533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 • ผลงานวิชาการ
 • Geo-informatics Technology for Agriculture Effectiveness and Efficiency Management in Thailand, Proceeding of the 2013 United Nations/Pakistan International Workshop on Integrated Use of Space Technology for Food and Water Security, Islamabed, Pakistan
 • Monitoring of mangroves in Trang Province, South of Thailand by Using Multi-temporal Landsat-5 TM, SPOT-5 and ALOS Data, Proceeding of the First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes For ALOS Science Program, Kyoto, Japan
 • Tsunami Disasters Monitoring in Thailand by Using Geo-Informatics Technology, Proceeding of the 2005 26thACRS 2005, Hanoi, Vietnam
 • ผลงานอื่น เช่น ระบบ, ผลิตภัณฑ์, สิ่งประดิษฐ์, ชิ้นงาน ฯลฯ
 • ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก web site : tour.gistda.or.th
 • ผลการตรวจสอบสภาพป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 190 ป่า ทั่วประเทศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

 • Remote Sensing & GIS
 • Cartography
 • Satellite Image and Aerial Photo Interpretation
 • Satellite Imagery Enhancement
 • Web Map Service Design
 • Map Design, Cartographic works
 • Books & Graphic Design

ภาระงานและโครงการวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

 • โครงการ MapWorld 3D Model of HRH Princess Project Site ร่วมกับ ม.อู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ระบบให้บริการภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (Web Map Service : Web Browser และ Mobile App.) http://royalproject.gistda.or.th
 • โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบให้บริการภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Web Map Service : Web Browser และ Mobile Application) เพื่อสนับสนุนโปรแกรมโครงสร้างภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ http://tourism.gistda.or.th
 • ระบบภูมิสารสนเทศโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Web Map Service : Web Browser และ Mobile Application) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 http://princessproject.gistda.or.th
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่โครงการหลวงทั่วประเทศร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการเกษตรและระบบสืบค้นข้อมูลการเกษตรเพื่อการบูรณาการและบริหารจัดการพื้นที่ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =