เอกสารคำศัพท์หลายภาษา Release 3 (Multi-Lingual Glossary of Terms) ตามมาตรฐาน ISO/TC 211

ในการทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศนั้นมีอุปสรรคมากมายหลายประการ อย่างที่เราทราบกัน แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาษาที่ส่วนมากคำศัพท์จะมาเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งมาจากต่างสำนักต่างสถาบันกันแล้ว บางทีเจอคำๆเดียวกันแต่เรียกไม่เหมือนกัน ใช้เวลานานกว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ เพื่อสร้างมาตราฐานคำศัพท์ทางด้านภูมิสารสนเทศ จิสด้าจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำศึกษา ค้นคว้า แปลและเรียบเรียงคำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศ ขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสาร “ISO/TC211 Multi Lingual Glossary of Terms : MLGT ชุดที่ 3 (Release 3)” เอกสารดังกล่าวฯได้รวบรวมคำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศไว้เป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มบำรุงรักษาคำศัพท์ Terminology Maintenance Group : …