การสร้างข้อมูลภาพถ่ายแบบออร์โท โดยใช้โปรแกรม ERDAS LPS 9.2

มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการทำออร์โทจากข้อมูลภาพดาวเทียม Thaichote ที่ สทอภ. โดยใช้โปรแกรม ERDAS LPS ซึ่งจะเขียนอธิบายคร่าวๆ พอให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานและเป็นการเตือนความจำของตัวเองในการทำภาพออร์โท เนื่องจากเนื้อหาที่ละเอียดทั้งหมดเป็นหลักสูตรจาก สทอภ. ข้อมูลที่ใช้ในการทำภาพออร์โทประกอบไปด้วย 1. โปรแกรม ERDAS LPS 9.2 2. ข้อมูลดาวเทียม Thaichote  Level 1A 3. ไฟล์ GCP.txt + ไฟล์ Description แต่ละจุด 4. ข้อมูล DEM …