การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS  ครั้งนี้จะอธิบายการนำเข้าจาก 2 โปรแกรม ได้แก่ DNR Garmin และ Quantum GIS

1. ใช้โปรแกรม DNR Garmin

  1. 1 เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง GPS เข้ากับโปรแกรม DNR Garmin จะปรากฏค่าพิกัดขึ้นมา

1

1.2 จากนั้นให้นำเข้าค่าพิกัด โดยคลิกที่ File –> Load from –> File

2

1.3  ชนิดของไฟล์ที่สามารถนำเข้าได้   ได้แก่

  • Shapefile (.shp) ครั้งนี้จะเป็นการนำเข้าในรูปแบบนี้
  • Dbase (.dbf)
  • Text file (.txt)
  • Google Earth Format (.kml)
  • GPS eXchange Format (.gpx)
  • Lowrance Export Text (.txt)

3

1.4  เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตัวโปรแกรมจะสอบถามค่า Fields ที่ต้องการระบุ ให้เลือก Ident เป็น Sequential ID ส่วน Comment เลือก ช่อง Name แล้วคลิก OK ไฟล์ข้อมูลค่าพิกัดจะแสดงว่าดาวน์โหลดไฟล์สู่โปรแกรมสำเร็จ จำนวน 10 จุด ดังรูป

4 5

6

 

1.5 จากนั้นให้ทำการ Upload ไฟล์ค่าพิกัด จำนวน 10 จุด เข้าสู่เครื่อง GPS โดยไปที่เมนู Waypoint  เลือก Upload

7 8

 2. ใช้โปรแกรม Quantum GIS

2.1 ทำการดาวน์โหลดข้อมูลค่าพิกัด GPS เข้าสู่เครื่อง GPS โดยไปที่แถบเมนู Vector –> GPS –> GPS Tools

gps     9

2.2 ไฟล์ที่สามารถนำเข้าได้จะต้องใช้เป็นนามสกุล .gpx

11 12

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN