Arcmap – Point To Line

Feature พื้นฐานในงานทางด้าน GIS ประกอบไป จุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) การมี Feature อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นอีกสองอย่างได้ จึงอยากจะมาแนะนำคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่า Point และ Line ที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยให้เห็นภาพการใช้งานและการทำงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของแต่ละคำสั่ง ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปได้

ความตั้งใจจริงอยากจะนำเสนอเนื้อหาทั้งหมด 6 คำสั่ง ในเนื้อหานี้เลย แต่พอนั่งเขียนไปรู้สึกว่าเนื้อหาน่าจะเยอะ จึงจะแบ่งเขียนเป็นทีละคำสั่งไป โดยเรียงลำดับตามรายการด้านล่่างนี้ครับ

คำสั่งที่จะมาแนะนำ มีทั้งหมด 6 คำสั่ง ได้แก่

 1. Points to Line
  เป็นการแปลงข้อมูลจุดที่มีการเก็บบันทึกไว้ให้กลายเป็นข้อมูลเส้นที่มีความต่อเนื่องและสามารถกำหนดให้เป็นชื่อเส้นเดียวกัน โดยเรียงลำดับของการลากเส้นตามลำดับของจุดที่มีการกำหนดค่าไว้
 2. Feature Vertices To Points
  เป็นการแปลงข้อมูลเส้นให้กลายเป็นจุด โดยใช้ตำแหน่งของ Vertex ที่เป็นส่วนประกอบของข้อมูลเส้นมากำหนดให้เป็นจุด
 3. Feature To Point
  เป็นการสุ่มสร้างจุดที่ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือข้อมูลเส้น โดยสามารถเลือกกำหนดให้จุดที่สร้างขึ้น อยู่หรือไม่อยู่บนเส้นได้
 4. Split Line at Point
  เป็นการใช้ข้อมูลจุดมาทำการตัดหรือแบ่งข้อมูลเส้นให้ได้เป็นเส้นหลายๆ เส้น ตามตำแหน่งของจุดนั้นๆ
 5. Split Line At Vertices
  เป็นการตัดหรือแบ่งเส้นให้ได้เป็นเส้นหลายๆ เส้น ตามตำแหน่งของ Vertex
 6. Construct Points
  เป็นการสร้างจุดบนเส้นที่มีการเลือกไว้ ที่สามารถกำหนดให้จุดมีระยะห่างเท่ากัน หรือกำหนดจำนวนของจุดได้

—————————————————————————–

Points to Line

เป็นการแปลงข้อมูลจุดที่มีการเก็บบันทึกไว้ให้กลายเป็นข้อมูลเส้นที่มีความต่อเนื่องและสามารถกำหนดให้เป็นชื่อเส้นเดียวกัน โดยเรียงลำดับของการลากเส้นตามลำดับของจุดที่มีการกำหนดค่าไว้

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่ามีจุดทั้งหมดที่เก็บไว้จำนวน 24 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะมี Attribute 2 อย่าง คือ Name และ Id

182_1_n

โดยฟิลด์ Name จะเก็บเป็นชื่อของจุดที่ต้องการให้โปรแกรมลากให้เป็นเส้นเดียวกัน ในที่นี้ยกตัวอย่างกำหนดเป็นชื่อ ถนน 1, ถนน 2, และ ถนน 3 ในขณะที่ฟิลด์ Id จะเก็บลำดับของการลากเส้นที่ผ่านแต่ละจุดตามฟิลด์ Name เช่น

การลากเส้นของ ถนน 1 จะเรียงลำดับจากจุดที่ 1 2 3 4 5 6 7 และ 8

การลากเส้นของ ถนน 2 จะเรียงลำดับจากจุดที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 และ 18

การลากเส้นของ ถนน 3 จะเรียงลำดับจากจุดที่ 19 20 21 22 23 และ 24

(จุดที่ 3 และ 9 กับ จุดที่ 7 และ 22 จะเป็นจุดที่มีตำแหน่งเดียวกัน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มและจุดตัดของการลากถนนเส้นใหม่)

182_2_n

เลือกใช้คำสั่ง Points to Line โดยกำหนด

Input Features :               ชื่อของชั้นข้อมูลจุดที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเส้น

Output Feature Class :   กำหนดที่อยู่และชื่อของข้อมูลเส้นที่จะได้หลังจากการประมวลผล

Line Field (optional) :    เลือกฟิลด์ที่เก็บชื่อจุดที่ต้องการให้กลายเป็นชื่อเส้นเดียวกันในที่นี้เลือกฟิลด์ Name

Sort Field (optional) :     เลือกฟิลด์ที่จะให้โปรแกรมลากเส้นตามลำดับจุดในแต่ละชื่อในที่นี้เลือกฟิลด์ Id

182_3_n

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล จะได้เส้นถนน จำนวน 3 เส้น ตามชื่อในฟิลด์ Name และมีลำดับการลากเส้นตามฟิลด์ Id ของจุด ข้อสังเกตของการสร้างจุดเป็นเส้น ก็คือ เส้นหนึ่งเส้นจะต้องสร้างมาจากจุดที่มีชื่อเหมือนกัน ซึ่งจุดเหล่านั้นจะต้องมีการกำหนดตัวเลขของการเรียงลำดับของการลากเส้นไว้ด้วย จุดแบ่งและจุดตัดของเส้นใหม่จะต้องมีจุดเริ่มใหม่จากตำแหน่งของจุดเดิมบนเส้นเดิม เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลเส้นมีความต่อเนื่องและมีความถูกต้องมากที่สุด

182_4_n

 

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN