GISTDA SPACE CAMP ประจำปี 2559

โครงการ GISTDA SPACE CAMP ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นแต่โอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชนไทยนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากและมีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับ
อุปกรณ์จริง จนเมื่อวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เปิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศในนาม Space Inspirium เพื่อเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย นับเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหา โดย GISTDA ได้กำหนดกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น ใน Theme ของ “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ อาทิ วิศวกรดาวเทียม นักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
2.3 เพื่อให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
2.4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

3. เป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนอายุ 12-14 ปี จำนวน 30 คน

4. ระยะเวลาในการจัด

5 วัน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

5. สถานที่จัด

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

6. ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

7. กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

09:00-09:30 รายงานตัวและลงทะเบียน รับอุปกรณ์ประจำตัว

09:30-10:00 กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมค่าย

10:00-10:30 พิธีเปิด

โดย  นางสาวปราณปริยา วงค์ษา (รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้)

10:30-11:30 แนะนำโครงการ / กิจกรรมนันทนาการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และพี่กลุ่ม

11:30-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน

12:30-14:30 “สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยสู่เวทีโลก”

โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสนาน (ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช.)

นายปริทัศน์  เทียนทอง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช.)

“ทำความรู้จักกับนักบินอวกาศตัวจริง”

โดย  Ms.Naoko Yamazaki (อดีตนักบินอวกาศสังกัด The Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA)

“เรียนรู้จากประสบการณ์”

โดย  เด็กหญิงวริศา  ใจดี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน)

 นางสาวศวัสมน  ใจดี (โรงเรียนศรีบุณยานนท์) (เยาวชนโครงการ Try Zero-G โดย สวทช. )

14:30-14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45-16:30 สนามทดลองที่ 1 : “การปลูกพืชในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช  (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

16:30-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:3019:00 สรุปภาพรวมของกิจกรรมประจำวัน

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-09:00 กิจกรรมนันทนาการ

09:00-10:30 “นิทานสำรวจโลก ตอน เปิดม่านการเดินทาง”

สนามทดลองที่ 2 : “ออกสำรวจโลกด้วยดวงตาจากอวกาศ”

โดย  นายจักรพงษ์ ทะวะละ (นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA และพิธีกรรายการ The Surveyor)  

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 “เรียนรู้กระบวนการทำงานกับดาวเทียมไทยโชต”

โดย  นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช  (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 “Edutainment at SPACE INSPIRIUM : Space Zone” เล่นและเรียนรู้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจ

14:30-14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 “Edutainment at SPACE INSPIRIUM : Space Zone” เล่นและเรียนรู้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจ

16:00-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00-20:00 “นิทานแห่งดวงดาว เรื่องราวแห่งการค้นพบ : story 1”           

โดย นายเขมชาติ  จิตรไส : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

“นิทานแห่งดวงดาว เรื่องราวแห่งการค้นพบ : story 2”           

โดย นายสุพจน์  นิธินันทน์ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:30 รับประทานอาหารเช้า

08:30-10:30 “Geocaching พิกัดซ่าท้าตะลุย : อธิบายวิธีเล่น”

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 สนามทดลองที่ 3 : ตามล่าหาพิกัดด้วยดาวเทียม

โดย  นางสาวศิริพักตร์  เสมียนคิด (นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00 “อัพเดทความรู้กับภารกิจสำรวจอวกาศในปัจจุบัน”

โดย  นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช  (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

14:00-14:15 รับประทานอาหารว่าง

14:15-16:30 สนามทดลองที่ 4 : สนุกคิด  GISTDA ท้าทดลอง

โดย  นางสาวนลินี  รังแก้ว (นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA)

16:30-17:30 พักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-10:30 “แรงโน้มถ่วง”

โดย นางสาวทิพวรรณ  วันวิเวก (นักวิจัย GISTDA)   

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 Parachute, you can do it!

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 สนามทดลองที่ 5 Parachute, you can do it!

14:30-15:00 รับประทานอาหารว่าง

15:00-18:00 สนามทดลองที่ 5  Parachute, you can do it!

18:00-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-11:30 การนำเสนอผลงานเด็กไทยก้าวไกลไปในอวกาศ

11:30-11:45 “เครือข่ายนักสำรวจ”เครือข่ายแห่งสายใยผู้หลงใหลในเทคโนโลยี

11:45-12:00 “สรุปผลการทดลอง : การปลูกพืชในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”

โดย  นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช  (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00 พิธีปิด

14:00-14:30 เก็บสัมภาระ

14:30-14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ศึกษาดูงาน 2016 International Space Camp
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559
ณ เมืองแดจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี
จัดโดย
Korea Aerospace Research Institute (KARI)

สทอภ. ได้ดำเนินการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2016 International Space Camp ซึ่งจัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) โดยคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ไปเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้แทนเยาวชนจากนานาประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ค่ายเยาวชนอวกาศนานาชาติวันนี้เด็กไทยของเราเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและปล่อยจรวด (building rocket parachute) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนประกอบโมเดลจรวดขนาดเล็ก และส่งขึ้นสู่ความสูงประมาณ 5-6 เมตร โดยการแข่งขันจะวัดกันตรงที่จรวดที่ปล่อยร่มชูชีพและกางออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด และร่วงสู่พื้นด้วยความเร็วคงที่ ผลปรากฏว่ามีผู้แทนเยาวชน 3 คน จาก 3 ประเทศที่ได้รับรางวัล คือ ประเทศจีน ประเทศรีลังกา และประเทศไทย โดยน้องข้าวมอลต์

 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
KARI ได้จัดกิจกรรมเล่นและเรียนรู้ให้กับเยาวชนจากนานาชาติ รวมถึงเยาวชนจากประเทศทั้ง 6 คน โดยช่วงเช้าพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตดั่งเดิมของคนเกาหลีในอดีต ณ Korea Folk Village ทำให้เยาวชนไทยทั้งหกคนเข้าใจและรู้จักคนเกาหลีมากขึ้นผ่านการบรรยายของไกด์ท้องถิ่นและการแสดงศิลปะวัฒธนธรรม และในช่วงบ่ายพาไปเล่นปลดปล่อยพลังงานที่ Gwacheon National Science Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่รวมแรงบันดาลใจด้านอวกาศโดยเฉพาะ ด้านในน้องๆได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอวกาศมากมาย อาทิเช่น ห้องปฎิบัติการควบคุมการปล่อยจรวดจำลอง International Space Station จำลอง จรวดนำส่ง ชุดนักบินอวกาศ กลไกไอพ่นจรวดนำส่ง รวมถึงได้เล่นกับเครื่องเล่น Gyroscope แบบสามที่นั่ง และอื่นๆอีกมากมาย ช่วงสุดท้ายของวันเยาวชนได้ชมภาพยนต์เรื่อง “Dream to fly” ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการการของอากาศยานที่ทำให้มนุษย์สามารถบินได้ซึ่งต้นกำเนิดนั้นเริ่มต้นมาจาก “ความฝัน”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายของค่าย 2016 International Space Camps ทาง KARI ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนทุกคนได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่ วิธีกำจัดขยะอวกาศที่มีประสิทธิภาพและการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอวกาศ ซึ่งเยาวชนทุกคนล้วนขมักเขม้นระดมความคิดจากประสบการณ์และความรู้ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดค่ายผสมผสานกับจิตนาการของเด็กๆ เอง ผลงานที่ได้นับว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมอวกาศไม่น้อย และในตอนท้ายแต่ละกลุ่มต้องนำเสนอไอเดียหน้าห้องประชุม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 2 คนคือ น้องใบปาล์มและน้องไอซี รับหน้าที่ตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือซึ่งทั้งมีจำนวนสามทีมที่มีเยาวชนไทยเข้าไปมีส่วนร่วม ได้รับการโหวตจากทุกคนในห้องให้เป็นทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ และนำเสนอได้ประทับใจ โดยกลุ่มของน้องใบปาล์มได้รับรางวัลชนะเลิศ และกลุ่มของน้องไอซีและน้องทะเลได้รับรางวัลที่สองร่วมกัน เป็นอันจบภารกิจของเยาวชนไทยในเวทีนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างน่าประทับใจ โดยน้องๆเยาวชนไทยทั้ง 6 คนจะเดินทางด้วยสายการบินไทยถึงประเทศไทยวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:50 น.

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN