Geo-Science Youth Forum 2016

   img_7561

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ สทอภ. ได้กำหนดจัด GEO-SCIENCE YOUTH FORUM 2016 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับแสดงแนวคิด ผลงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่เกิดจากฝีมือของเยาวชนไทย โดยผ่านกระบวน การการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ เผยแพร่ให้ผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานแนวความคิดการสร้างความตระหนักและความสำคัญการเรียนการสอนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามหลักการของ STEM บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

 

การนำเสนอบทความระดับเยาวชน

เปิดโอกาสให้นำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และจิตนาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บนพื้นที่ของความจริง ในหัวข้อ “การกำจัดขยะอวกาศ” นำเสนอผ่านเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจง่าย เช่น Mind map , PowerPoint , E-book และแผนที่

การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ

การผลิตสื่อภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศาสตร์ภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายอันจะนำไปสู่ การเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและนำไปใช้ในภาคการศึกษาได้อย่างแท้จริง ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่สามารถสอดแทรกด้วยภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายทำในภาคสนาม นำเสนอด้วยเทคนิคการตัดต่อ เพิ่มเอฟเฟคเสียงและอื่นๆ เพื่อทำให้ผลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ต้องมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่และใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อหน้าคณะกรรมการ

 การประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดจินตนาการด้านอวกาศจากการเข้าชม    space inspirium      ต่อยอดผลงาน ให้กับหุ่นยนต์ประจำสถานี และโลโก้ สื่อสานผ่านเส้นสายและลายสี เติมแต่งความคิดให้กว้างไกล

นิทรรศการและฝึกปฏิบัติการ Workshop

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ลักษณะกิจกรรมประกอบไปด้วย การลงมือปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมในหัวข้อ”สร้างจินตนาการผ่านดาวเทียม” โดย ดร.นรุตม์  สุนทรานนท์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “บอกเล่าภูมิศาสตร์” โดย ผศ.น้อม งามนิสัย  บอกเล่าเรื่องราวของลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านชุดนิทรรศการหินในแต่ละรูปแบบอย่างสนุกสนานและตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN