การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

 

กําหนดการ

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 • 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 09.15 –  10.00 แนะนำรายละเอียดกิจกรรม Aerospace Smart School และ การประยุกต์ใช้งาน UAV เพื่อประโยชน์ในงานด้านการศึกษา ใน รูปแบบ STEMโดย จักรพงษ์ ทะวะละ นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA
 • 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.15 – 12.00 ปฏิบัติการ: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม UAV ผ่านโปรแกรมอัจฉริยะ โดยทีมวิทยากร จาก Drone Academy Thailand
 • 12.00 – 13.00 พักรับประทานกลางวัน
 • 13.00 – 13.30 กฏข้อบังคับที่ควรรู้เกี่ยวกับ UAVโดย วีรวัฒน์ จันทวงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA
 • 13.30 – 14.30 การทำแผนที่อย่างมืออาชีพด้วยภาพถ่ายจาก UAV โดย ตะวัน ผลารักษ์  (Manager of DevDroneMapper) และทีมงาน
 • 14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.45 – 15.45 ปฏิบัติการ: การทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจาก UAV โดย ตะวัน ผลารักษ์  (Manager of DevDroneMapper) และทีมงาน
 • 15.45 – 16.30 สรุปกิจกรรม
  – การจัดตั้งชมรม AEROSPACE
  – การส่งโครงงานเข้าประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  – การสนับสนุนจาก GISTDA และ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนบน (ม.เชียงใหม่)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN