กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE”

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420×594 ม.ม.)

2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง หัวข้อ Peace in Space”

3. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

4. ไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ และประเภทของสี แต่ห้ามใช้รูปถ่าย

5. ห้ามมี Logo หน่วยงาน รูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ บนภาพวาด

6. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ ลงบนภาพ

7. จำกัดการส่งผลงาน 1 ภาพ ต่อ 1 คน เท่านั้น

8. เขียนชื่อ-สกุล/อายุ/โรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และเขียนชื่อ-สกุล/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ ผู้ปกครอง เป็นภาษาไทยด้านหลังของภาพ 

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

    

*** หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ (วาดสด)

          1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม VDO Call ด้วย Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์ช่องทางใดช่องหนึ่งที่โดยแสดงการวาดภาพและกล้องจะต้องจับภาพในขณะวาดภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมแข่งขันขาดการติดต่อหรือไม่แสดงตนยืนยันสถานะได้เกินกว่า 5 นาที ทางโครงการฯ จะตัดสิทธิ์ทันที

          2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าร่วมต้องดำเนินการ ดังนี้

                      2.1. ถ่ายรูปตนเองถือคู่กับภาพผลงาน

                      2.2. ถ่ายรูปผลงาน

                      2.3. การจัดส่งรูปถ่าย ดังนี้

                            2.3.1 จัดส่งไฟล์ภาพผลงานผ่านช่องทาง Line ของโครงการ (แจ้งให้ทราบภายหลัง)
                            2.3.2. จัดส่งภาพผลงานทางไปรษณีย์ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยห้ามการพับภาพ มาที่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เกณฑ์การตัดสิน

1. การสื่อความหมายและแนวคิด           

2. ความคิดสร้างสรรค์                        

3. การจัดองค์ประกอบของภาพ                         

4. เทคนิคการใช้สีและการให้สีสัน                                

5. ความสวยงามโดยรวม                    

คณะกรรมการตัดสิน

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยด้านศิลปะอวกาศ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ขั้นตอนการแข่งขัน

การคัดเลือกภาพวาดระดับเยาวชน เพื่อส่งภาพวาดจากตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน APRSAF Online 2020 ดังนี้

1. การส่งผลงานทางไปรษณีย์

    กำหนดส่งผลงานระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม – วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

2. รอบคัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 30 ภาพ

              คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองหน่วยงานร่วมตัดสินการวาดภาพ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และประกาศรายชื่อผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 30 ภาพ ผ่านทาง www.facebook.com/Gistda4Youth

3. รอบชิงชนะเลิศ (รอบวาดสด)

              เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวด APRSAF2020 จำนวน 3 ภาพ โดยเป็นการแข่งขัน Online ด้วย Microsoft Teams ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ภาพ ต้อง VDO Call ระหว่างการวาดภาพตลอดจนการแข่งขันเสร็จสิ้น ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

4. ประกาศผล

งานประกาศผลการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 8 – 11 ปี ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
และผ่านช่องทาง Facebook (Live) : www.facebook.com/Gistda4Youth
*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

1. รางวัลตัวแทนประเทศไทย จำนวน 3 รางวัล

    รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท

2. รางวัล Popular Vote “Like & Share” สูงสุด จำนวน 1 รางวัล

    รับประกาศนียบัตร  พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท 

3. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF Online 2020 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

   3.1 Best Poster Award            10,000    บาท

   3.2 Special Poster Award          5,000    บาท

   3.3 Special Poster Award          5,000    บาท

   3.4 JAXA Award                     3,000    บาท

** หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจะเป็นสมบัติของ สทอภ. อพวช. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์  สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของทั้งสามหน่วยงาน

การส่งผลงาน

จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยห้ามพับภาพ มาที่  

———————————————————————————————

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

———————————————————————————————-

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2563 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

www.facebook.com/Gistda4Youth
โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111

www.nsm.or.th
โทรศัพท์ : 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN