โครงการประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสารสนเทศชุมชน (GLC : Geo-informatics Learning Center) เพื่อมุ่งหวังให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากขึ้น ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับผู้เข้าใช้บริการ มากกว่า 200,000 คนต่อปี อีกทั้ง ยังเป็นเครือข่ายที่สำคัญของ สทอภ. ที่เชื่อมและเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

          ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของสำนักงานฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และขับเคลื่อนภารกิจด้านอวกาศ จึงปรับเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสารสนเทศชุมชน (GLC : Geo-informatics Learning Center) เป็น ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SGLC : Space and Geo-informatics Learning Center)

สทอภ. จึงกำหนดจัดการประกวดออกแบบโลโก้ขึ้น โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้สัญลักษณ์ สี การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่สื่อและให้ความหมายที่สอดคล้องกับชื่อหรือตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจและรับทราบถึงอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ประชาชน หรือคนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างตราสัญลักษณ์

          2.2 เพื่อให้ผู้พบเห็นเข้าใจและทราบถึง อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ

          2.3 เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ

3.กติกาการประกวด

3.1 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้สร้าง เป็นไฟล์ PNG หรือ JPG อย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาด 2,000 พิกเซลขึ้นไป

3.2 เป็นผลงานของตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หากสำนักงานฯ ทราบว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยไม่สามารถร้องขอใดๆ ต่อสำนักงานฯ

3.3 รูปที่ชนะการประกวด ถือว่ามอบลิขสิทธิ์ให้เป็นของ สำนักงานฯ และสำนักงานฯ สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด

4.รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

5.กำหนดระยะเวลา

หมดเขตวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยส่งภาพผลงาน ชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์มือถือหรือไอดีไลน์ มาที่ nutdanai@gistda.or.th หรืออินบ็อก www.facebook.com/ SpaceandGeoinformaticsLearningCenter

ประกาศผลวันที่ 5 มกราคม 2565 ทาง www.facebook.com/SpaceandGeoinformaticsLearningCenter

ติดต่อสอบถาม http://www.facebook.com/ SpaceandGeoinformaticsLearningCenter

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN