การประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420×594 ม.ม.)
2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง หัวข้อ “See you in Space”
3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
4. ห้ามมีรูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆ บนภาพวาด
5. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ ลงบนภาพ
6. เขียนชื่อ-สกุล อายุ โรงเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้านหลังของภาพ
7. เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง เป็นภาษาไทยด้านหลังของภาพ
8. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การตัดสิน

1. คัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 100 ภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน “Thailand Space Week 2019” (รอบวาดสด) ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations ESCAP) กรุงเทพมหานคร
     *** ประกาศผล วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์  learn.gistda.or.th
2. คัดเลือกภาพ จำนวน 3 ภาพ เพื่อส่งผลงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-26 POSTER CONTEST ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
     *** ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2562
     หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

1. ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล  พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท
2. ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการส่งภาพเข้าประกวดเวทีระดับโลก คือ การประชุม APRSAF-26
3. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-26  ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-26 จำนวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท)

3.1 Best Poster Award              10,000     บาท

3.2 Special Poster Award           5,000     บาท

3.3 Special Poster Award           5,000     บาท

3.4 JAXA Award                      3,000     บาท

ตามลำดับ ทั้งนี้ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจะเป็นสมบัติของ สทอภ. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์  สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสอง

การส่งผลงาน

  • จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่   
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
    อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
    เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  • ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร


การประกวดที่ผ่านมา

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN