GNSS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS ครั้งนี้จะอธิบายการนำเข้าจาก 2 โปรแกรม ได้แก่ DNR Garmin และ Quantum ...

พื้นหลักฐาน WGS84

World Geodetic System 1984 WGS84 เป็นพื้นหลักฐานที่มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลสารของโลก ( ...

ระบบระบุพิกัดภายในอาคารเพื่อนสนิทของ GNSS ในอนาคต

ปัจจุบันเรามีระบบระบุพิกัดจากดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellites System: GNSS) 4 ระบ ...

การแปลงพิกัดระหว่าง MGRS เป็น UTM หรือ UTM เป็น MGRS

โพสต์นี้ผมต้องการแสดงวิธีการจำ การแปลงพิกัดระหว่าง MGRS เป็น UTM หรือ UTM เป็น MGRS ในแบบวิธีของผมนะ ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN