Remote Sensing

3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร ? (ตอนที่ 3: การถ่ายภาพ)

กระบวนการแรกของการสร้าง 3D จากรูปภาพ คือ การถ่ายภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ คือ กล้อง Digital และอาจจะมีอุป ...

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเป็นการใช้แปลตีความด้วยสายตาข ...

พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม-วัตถุเป้าหมาย

ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายเรดาร์แล้วนอกจากพารามิเตอร์ของระบบแล้ว พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย ...

พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์

1. สมการเรดาร์ (RADAR equation) PR = พลังงานทั้งหมดที่รับ (Total power received) PT = พลังงานที่ส่งอ ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN