ด้านระบบระบุตำแหน่งบนโลก

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านระบบระบุตำแหน่งบนโลก ปี 2559

การประเมินค่าความถูกต้องในการทำจุดควบคุมภาคพื้นดินด้วยวิธีสถิตอย่างรวดเร็วกับการประมวลผลออนไลน์การหาตำแหน่จุดเดี่ยวความละเอียดสูง
โดย นายนิติ เธียรถาวร
ตีพิมพ์ในวารสาร RESGAT ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ


งานวิจัยด้านระบบระบุตำแหน่งบนโลก ปี 2557

A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat – 2 imagery and a back propagation neural network algorithm
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ Geomatics, Natural Hazards and Risk เผยแพร่วันที่ 9 ธ.ค. 2556

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN