ด้านระบบโครงข่าย

**** หากนำบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านระบบโครงข่าย ปี 2559

Control Plane Handoff Analysis for IP Mobility
โดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
เสนอต่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th IFIP International Conference Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC 2016) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Colmar ประเทศฝรั่งเศส

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN