ด้านเกษตร

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านเกษตร ปี 2559

การประมวลผลชีพลักษณ์พืชพรรณระหว่างรูปภาพ Field Server และ Landsat 8 เพื่อเปรียบเทียบปฏิทินเพาะปลูกข้าว
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
ตีพิมพ์ในวารสาร RESGAT ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายสัปดาห์โดยใช้เทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ
โดย น.ส.วรนุช จันทร์สุริย์
ตีพิมพ์ในวารสาร RESGAT ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

Understanding spatio-temporal variation of vegetation phenology and rainfall seasonality in the monsoon Southeast Asia
โดย ดร.ฐนิตา เสือป่า และ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์
ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research

สู่การบริหารจัดการความเสี่ยงภาคเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งาน BOT Symposium 2016 มิติใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจในยุคแห่งข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ

Accurate Crop Cultivation Date Estimation from MODIS using NDVI Phases and the Extended Kalman Filter
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

Support Vector Regression for Rice Age Estimation Using Satellite Imagery
โดย ดร.ภานุ  เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

A comparison of ground and satellite based phemologies for monitoring rice field
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Potential of sugar cane monitoring using synthetic aperture redar in central Thailand 
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Tuning the extended kalman filter for rice cultivation date estimation in tropical area using MODIS NDVI data
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


งานวิจัยด้านเกษตร ปี 2558

ระบบเก็บข้อมูลจากแปลงเกษตรกรรม
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ จ.ขอนแก่น

การประเมินความผันแปรระยะพัฒนาการของข้าว จากภาพถ่ายในระบบ Field server
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

Comparative results of Phenology Obtained from Satellite and Ground Observation Images on Paddy Field
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่องานประชุมวิชาการ IEECON 2015 The 2015 International Electrical Engineering Congress วันที่ 18-20 March 2015 ณ จังหวัดภูเก็ต

A Study of Rice Phenological Development Stages Estimation from Field Server Images
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2015 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Rice crop calendar based on phenology analysis from time-series images
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2015 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Rice field monitoring using intrinsic images decomposed from field server imagery
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Rice crop phenology using texture analysis on time – series images obtained from still camera
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


งานวิจัยด้านเกษตร ปี 2557

Rice cultivation date estimation using progressive iteration approximation time series MODIS imagery (SC02-319 P.10)
โดย ดร.ปรีสาร  รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ ACRS 2013  ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ อินโดนีเซีย

An Approach for Oil Palm Tree Detection Using  Multispectral  Imagery (SC06-1 P.28)
โดย ดร.ภานุ  เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ ACRS 2013  ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ อินโดนีเซีย

Automatic Rice Crop Height Measurement using a Field Server and Digital Image Processing
โดย นายฐนกร  ศรีธราพิพัฒน์ และ ดร.ปรีสาร  รักวาทิน
เสนอต่อ Sensors(Open Access) เผยแพร่วันที่ 7 ม.ค. 2557

Rice Growing Stage Monitoring in small – scale Region Using ExG Vegetation Index (Paper ID: 1269)
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ และดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ  ประชุม ECTI – CON 2014 จ.นครรราชสีมา  14 -17 พ.ค. 57

Rice Cultivation and Harvest Date Identification Based on a Hidden Markov Model (Paper ID: 1312)
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ  ประชุม ECTI– CON 2014 จ.นครรราชสีมา  14 -17 พ.ค. 57

Inundation Region Identification Using the Level Set Method
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอในการประชุม  The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2014) จ.อยุธยา วันที่ 23-25 มกราคม 2557

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN