ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ ปี 2559

Relative Dynamics and Motion Control of Nano satellite formation Flying
โดย นายอัมรินทร์ พิมพ์หนู
ตีพิมพ์ในวารสาร Advances in Space Research /Elsevier

3-D Trajectory Planning of Aerial Vehicles Using RRT
โดย นายภวิศ แพร่ภัทร
ตีพิมพ์ในวารสาร IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY

First Development S-Band Antenna System for THAICHOTE Satellite Control Ground Station
โดย นายลิขิต วรานนท์
เสนอต่อ งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

THAICHOTE Level 1A Production using SIPRO Procedure
โดย นางสาวสรารักษ์ ธนารัตน์
เสนอต่อ งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

MISSION PLANNING TOOL FOR THAICHOTE EARTH OBSERVATION SATELLITE
โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

BIASED RANDOM KEY GENETIC ALGORITHM FOR MULTIPLE PRIORITIES TASK SCHEDULING APPLIED TO EARTH OBSERVING SATELLITE MISSION
โดย น.ส.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

INTER-SATELLITE LINK ASSESSMENT FOR THAICHOTE EOS SATELLITE COMMUNICATION ENHANCEMENT
โดย นายลิขิต  วรานนท์
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Orbit Control Maneouvre Module for Thaichote Satellite
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
เสนอต่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th CSA-IAA Conference on Advanced Space Technology ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Large Scale 4D Trajectory Planning
โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ The 4th ENRI International Workshop on ATM/CNS, Tokyo, 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 ณ Tokyo, Japan

Aircraft 4D trajectories planning under uncertainties
โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ SSCI 2015, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Dec 2015, Cape Town, South Africa.

The Development of Mission Planning Tool for Thailand’s Earth Observation Mission
โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช และ ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์
เสนอต่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Conference on Space Operation (SpaceOps2016) ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้

THEOS-2 Orbit Design : Equatotal Orbit Analysis and Damage Prevention Technique for the South Atlanic Magnetic Anomaly (SAMA)
โดย นายอัมรินทร์ พิมพ์หนู
เสนอต่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ COSPAR: 41st Scientific Assembly 2016 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559 ณ เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี


งานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ ปี 2558

การบูรณาการระบบควบคุมดาวเทียมในโครงการ VOSSCA เพื่อใช้ควบคุมดาวเทียมไทยโชต
โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

การพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ (ร่วมกับ ม.มหานคร)
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

ผลการดําเนินกระบวนการสอบเทียบดาวเทียมไทยโชตในระยะ 6 ปีแรก (2008 – 2014)
โดย นายธีรยุทธ สว่างศรี
เสนอต่องานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

Development of mission planning tool including optimization module
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

Optimal Online Station-Keeping Strategy for Communication Satellite in Geosynchronous Orbit
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก (ร่วมกับ ม.มหานคร)
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

High-Fidelity Orbit Propagator for Precise Antenna Pointing in LEO Satellite Operation
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก (ร่วมกับ ม.มหานคร)
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented Kalman Filter
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ (ร่วมกับ ม.มหานคร)
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

Orbit Control Manoeuvre Strategy for Post-Mission De-orbiting of A Low-Earth-Orbit Satellite
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
เสนอต่องานประชุมวิชาการ IEECON 2015 The 2015 International Electrical Engineering Congress เมื่อวันที่ 18-20 March 2015 Phuket, Thailand

To the interface and beyond, Putting the “mmm” back into MMI
โดย นายรวิช สัจจะศิริ (ร่วมกับ TERMA ตาม MOU)
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ 65th IAC 2014 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ณ แคนาดา

THE EVOLUTION OF GISTDA SATELLITE OPERATION CENTER
โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

VICARIOUS CALIBRATION OF THAICHOTE OVER THAILAND
โดย นายธีรยุทธ สว่างศรี
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

Feasible Area Determination tool for Earth Observation Satellite
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ COMNETSAT 2014 เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

Testing and Verification process in the development and implementation of new Satellite Control System for THAICHOTE satellite
โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง
ในการประชุมวิชาการ 30th ISTS (International symposium on Space Technology and Science ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น


งานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ ปี 2557

Automated Flight Dynamics System for Thaichotes Satellite Operation
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
เสนอต่อ การประชุม 2 nd IAA Conference on Dynamics and Control of Space System เมืองโรม ประเทศอิตาลี 24-26 มีนาคม 57 (session 11 : IAA-AAS-DyCoSS2-14-11-07)

The investigation of viewing angle effects on ground sampling distance of Thaichote satellite imagery
โดย นายสิทธิพันธ์  แสงสุวรรณ
เสนอ งานประชุม ASIA GIS (Chiangmai) วันที่  16-17 มิถุนายน 2557

GISTDA’s Microsatellite Project Plan
โดย นางสาวทิพวรรณ วันวิเวก
เสนอต่อ  ประชุม Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN