ด้าน Image Understanding

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้าน image understanding ปี 2559

การแปลงภาพถ่ายดาวเทียมที่มีเส้นถนนจำนวนมากจากแบบแรสเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบวัตถุเชิงพื้นที่
โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
ตีพิมพ์ในวารสาร RESGAT ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

The Random Forest Approach for Land cover mapping
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุม The 7th annual International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2016) วันที่ 20 – 22มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ

Incorporating Texture in Remote Sensing Image Classification Using a MLP Deep Neural Network
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุม The 7th annual International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2016) วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ

Cloud cover automatic detection assessment for THEOS satellite image
โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ
เสนอต่อ งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

UNSUPERVISED ENSEMBLE CHANGE DETECTION USING KERNEL PCA
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

AUTOMATIC DETECTION TECHNIQUE FOR REGION OF INTEREST IN THE SATELLITE IMAGE
โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

A Novel land cover mapping algorithm based on random forest and MARKOV random field
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ IGARSS 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองปักกิ่ง จีน

Rotation Matrix Sampling Scheme for Multidimensional Probability Distribution Transfer
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ ISPRS 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค

Region of Interest Detection Based on Histogram Segmentation for Satellite Image
โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ ISPRS 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค


งานวิจัยด้าน IMAGE UNDERSTANDING ปี 2558

การศึกษาการขยายตัวของชุมชนเมืองสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยแบบจําลองห่วงโซ่มาร์คอฟ
โดย นายชาคริส พิทักษ์รัตนสกุล
เสนอต่องานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

การจำแนกพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยวิธีการเชิงวัตถุแบบเงื่อนไขหลายหลักเกณฑ์
โดย นายคติวิช กันธา
เสนอต่องานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมปี 2557 เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

ASSESSMENT OF CLOUD AREA USING FIELD SERVER AND IMAGE PROCESSING
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

THE EVOLUTION OF GISTDA SATELLITE OPERATION CENTER
โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า


งานวิจัยด้าน IMAGE UNDERSTANDING ปี 2557

A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ Remote Sensing (Open Access)  เผยแพร่วันที่ 15 ต.ค. 2556

Urban Expansion Monitoring Using MODIS NDVI Time Series (SC02-150 P.10)
โดย นายฐนกร  ศรีธราพิพัฒน์
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ ACRS 2013  ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ อินโดนีเซีย

โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพยากรณ์เมฆกับภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA
โดย นางสาวศิรินทรา  อินทร์ถนอม
เสนอต่อ  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 25 – 27 ธ.ค. 56

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN