ด้านวัสดุศาสตร์

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ปี 2559

การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเพื่อป้องกันการแตกหักของใบพัดอากาศยานไร้คนขับ
โดย นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ มอ.สงขลา จังหวัดสงขลา


งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ปี 2558

การจำลองความเสียหายของวัสดุคอมโพสิทเนื่องจากการกระแทก ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2557 ณ ขอนแก่น

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN