ด้าน Synthetic Aperture Radar (SAR)

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้าน SAR ปี 2559

THE ASSOCIATED SATELLITE IMAGERY AND COASTAL RADAR FOR OIL SPILL MONITORING
โดย นายณัทธร  แก้วภู่
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

THE STUDY OF LAND USE, LAND COVER AND COASTAL CHANGE IN CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND, USING COSMO-SKYMED X BAND AND RADARSAT-2 C-BAND
โดย น.ส.วิมล พัฒน์ทอง
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


งานวิจัยด้าน SAR ปี 2558

An Application of Satellite Images and Coastal Radar System for  Oil Spill Monitoring
นายณัทธร แก้วภู่
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 2014 Thailand – Japan Microwave (TJMW 2014) เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

YANGON SURFACE DISPLACEMENT AS DETECTED BY INSAR TIME SERIES ANALYSIS
โดย ดร.อนุเผ่า อบแพทย์
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

A comparison of Radarsat-2 and MODIS vegetation indices for rice crop phenology in Thailand
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่องานประชุม International Symposium on Remote Sensing 2015 (ISRS 2015) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 ณ ไต้หวัน ISSN: 1226-9743


งานวิจัยด้าน SAR ปี 2557

Classification of RADARSAT-2 full polarization time- series for irrigated rice plantation and yield estimation (SC04-449 P.22)
โดย นางสาวชลธิชา  จิตรไพบูลย์
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ ACRS 2013  ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ อินโดนีเซีย

A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat – 2 imagery and a back propagation neural network algorithm
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ Geomatics, Natural Hazards and Risk เผยแพร่วันที่ 9 ธ.ค. 2556

การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค  Time – Series InSAR
โดย ดร.อนุเผ่า  อบแพทย์
ตีพิมพ์ใน  วารสาร สสสท.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2557

Unsupervised Segmentation of Synthetic Aperture Radar Inundation Imagery Using the Level Set Method (Paper ID: 1310)
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
เสนอต่อ  ประชุม ECTI– CON 2014 จ.นครรราชสีมา 14 -17 พ.ค. 57

การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดย เทคนิค Time-Series InSAR
โดย ดร.อนุเผ่า  อบแพทย์
เสนอต่อ  การประชุมวิชาการวิศวรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ. ขอนแก่น (รางวัลบทความดีเด่น) 14 – 16 พ.ค. 57

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN