Art of Earth : The Prince Regent River

 

The Prince Regent River 

The Prince Regent

แม่น้ำพรินซ์รีเจนท์ เกิดจากการรวมตัวกันของลำน้ำสาขา 4 สาย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย มีความยาวทั้งสิ้น 106 กิโลเมตร ลักษณะของทางน้ำเป็นเส้นตรงแปลกตาเนื่องจากกายภาพการไหลของน้ำได้ตัดผ่านชั้นหินทรายและแนวรอยเลื่อยมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ที่ราบลุ่มจอร์จ ผ่านอ่าวฮันโนเวอร์ และออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ด้วยโครงสร้างธรณีวิทยาของพื้นที่จึงทำให้เกิดลักษณะของหน้าผาสูงชันและน้ำตกที่สวยงาม

ทั้งนี้ ชื่อของแม่น้ำพรินซ์รีเจนท์ ถูกตั้งขึ้นโดยนักสำรวจฟิลลิปส์ ปาร์คเกอร์ คิง (Phillip Parker King) ในปี ค.ศ. 1820

The Prince Regent River is a river in the Kimberley of Western Australia. The headwaters of the river rise in the Caroline Range near Mount Agnes then flow in a north westerly direction. The river enters and flows through the Prince Regent Nature Reserve and past King Cascade and finally discharging into Saint George Basin and Hanover Bay to the Indian Ocean. The landscape of the Reserve ranges from lush rainforest to sandstone plains. The area contains gorges, waterfalls, cliffs and mountain ranges.

The river was named in 1820 by the first European to discover the river, Philip Parker King and the crew of the Mermaid.

ข้อมูลจากดาวเทียม : Landsat 8      บันทึก: เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
Landsat 8  Acquisition Date : August 20, 2015    Path/Row : 109/71
Coordinate : S -15.244 / E 125.050

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN