เรียนรู้และเข้าใจประเทศไทย ผ่านดวงตาจากอวกาศ "ดาวเทียมไทยโชต"

อัพเดทความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยจากทั่วโลก

เรื่องราวของการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

learn-gistda-logo

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900