ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน “My Home in Space”

ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “My Home in Space” เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ใน หัวข้อ “My Home in Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-25 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 114 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งผลการคัดเลือกภาพจำนวน 20 ภาพ เพื่อร่วมประกวดภาพวาด (รอบชิงชนะเลิศ) รอบวาดสด ในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีดังต่อไปนี้


ด.ช.พนธกร โลหะเวช
อายุ 10 ปี
โรงเรียนวัดหนองคล้า

ด.ญ. ชนัฐดา การันสันติ
อายุ 9 ปี
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)

ด.ช.ณภัทร ไชยจน์
อายุ 9 ปี
โรงเรียนสายชล

ด.ญ.อรปรียา พรรธนะแพทย์
อายุ 11 ปี
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

ด.ญ.นภัทร แตงสี
อายุ 10 ปี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ด.ญ.วรวลัญช์ วราโชติ
อายุ 11 ปี
โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์

ด.ญ.ณัฏฐา ปิยรักษ์วัฒนชัย
อายุ 10 ปี
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ด.ช.อัครินทร์ วิรุฬพัฒน์
อายุ 8 ปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.จิรัฎฐ์ ใจหาญ
อายุ 10 ปี
โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์

ด.ญ.ภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์
อายุ 10 ปี
โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์

ด.ญ.ชนิศรา ภูสะอาด
อายุ 10 ปี
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

ด.ญ.พิชามญชุ์ รัตนสาลี
อายุ 11 ปี
โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์

ด.ญ.อลีนา แซ่เตีย
อายุ 11 ปี
โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ด.ญ.กุณดารา เรืองหิรัญ
อายุ 9 ปี
โรงเรียนเซนต์ปอนด์คอนแวนต์

ด.ญ.กานธิดา ปันนิตมัย
อายุ 11 ปี
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ด.ช.ตะวัน เกิดผล
อายุ 11 ปี
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ด.ญ.ชลณิชา คล่องดี
อายุ 10 ปี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ด.ช.ธีรยุทธ สีทานันท์
อายุ 10 ปี
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ด.ญ.วาณิชการ ใหม่อารินทร์
อายุ 10 ปี
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ด.ช.ณัฏฐพัชร อ่อนจันทร์
อายุ 9 ปี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN