Remote Sensing

บทนำเรดาร์ (RADAR)

เรดาร์ได้พัฒนาขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อตรวจหาตำแหน่งและเส้นทางของเครื่องบินจากสถานีภาคพื้ ...

การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image Classification)

การประมวลผลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Image processing ขั้นตอนที่ 3 การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image cl ...

การประมวลผลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

การประมวลผลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Image processing ขั้นตอนที่ 2 การเน้นข้อมูลภาพ (Image enhanceme ...

กระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ (Pre-Processing)

การประมวลผลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Image processing ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการก่อนการประมวลผลภา ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN