โรงเรียนสระแก้ว เตรียมพร้อม คุณครู สู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสระะแก้ว จ.สระแก้ว หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องบังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้กับคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนยุคใหม่ ที่เน้นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมได้ ซึ่งโดรนเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเยาวชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยขน์ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การฝึกอบรมในวันนี้ได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของโดรนให้กับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในต่างประเทศก็ได้มีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในทุกสาขาวิชาไม่ใช่เพียงเพื่อการถ่ายภาพมุมสูงเท่านั้น คุณครู ชัญญานุช  คงเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ …

“เด็กไทย” หอวัง สอนเด็กมาเล บินโดรน

คณะนักเรียนและอาจารย์จาก ชมรม Drone Production โรงเรียนหอวัง หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้แสดงความสามารถในฐานะเด็กไทยคนเก่ง โดยเป็นวิทยากรสอนในเรื่องของการบินโดรน และ การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน ให้กับน้องๆจากโรงเรียน SM Sains Kepala Batas School หนึ่งใน 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา คุณครูปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน ครูผู้ควบคุมและครูประจำชมรม …

การอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับโดย มี ดร.ศุภกร ศรเพชร ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่แบบภูมิสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้อย่าง STEM ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1.ฐานการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลองบินและการเรียนรู้ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ 2.ฐานการสาธิตปฎิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับในรุ่นต่างๆ …

สำรวจป่าชุมชนด้วยโดรน ผลงานจากเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

“ผลลัพท์จากโครงการที่เราคาดหวัง คือ การใช้ป่าเครื่องมือเสริมสร้างความมีจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกทำให้เด็กๆ รักชุมชน เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นคำพูดที่ทำให้เข้าใจถึงหัวใจของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ของคุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ผู้บุกเบิกโครงการสำรวจป่าชุมชนโคกหนองคอง จ.มหาสารคาม มาแล้วหลายรุ่น จนทุกวันนี้เริ่มเห็นผลลัพท์ของโครงการที่เป็นรูปธรรมในแววตาของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูเพ็ญศรีได้เล่าให้ทีมงานฟังถึงกระบวนการที่ได้มอบหมายให้นักเรียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นไม้ของป่าชุมชนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ที่มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่าประมาณ 280 สนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน ว่า “การลงพื้นที่ของเด็กๆจะแบ่งกันทำงานเป็นกลุ่ม เก็บข้อมูล ชื่อ ชนิด ความสูงและตำแหน่งของต้นไม้ ตามเทคนิคที่ได้มีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดไว้ให้ พร้อมทั้งระหว่างการเก็บข้อมูลก็มีเรื่องเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยิ่งทำให้การเดินป่าของเด็กมีความสนุกและมีเรื่องราว ทำให้เขาเข้าใจความเป็นท้องถิ่นแห่งนี้มากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวของต้นไม้และสมุนไพรท้องถิ่น” …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคใต้

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

  กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคใต้

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ทีม 2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ทีม 1) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม …