กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

กำหนดการ

กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน”
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 • 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
 • 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม
                           – ฐานที่ 1 ฝึกบินผ่านโปรแกรมจำลองการบิน และ เรียนรู้ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ โดย ทีมวิทยากร GISTDA และศูนย์ภูมิภาคฯ
                           – ฐานที่ 2 สาธิตการการปฏิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับในรุ่นต่างๆ และ ฝึกการควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA
                           – ฐานที่ 3 การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ  โดย ทีมวิทยากร DevDrone Mapper
 • 10.30 – 10.45  พักตามอัธยาศัย
 • 10.45 – 11.45  เข้าประจำฐานกิจกรรม (ต่อ)
 • 11.45 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00  เข้าประจำฐานกิจกรรม (ต่อ)
 • 14.00 – 14.15  พักตามอัธยาศัย
 • 14.15 – 14.45  สรุปกิจกรรม มอบของรางวัล สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน และพิธีปิด

หมายเหตุ: กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN