การประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “My Home in Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-25 ณ ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 114 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งผลการตัดสินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


การประกวดที่ผ่านมา

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้