ด้านภูมิสารสนเทศ

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ปี 2559

Conceptual Analysis of Big Data Using Ontologies and EER
โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
ตีพิมพ์ในวารสาร Lecture Notes in Computer Science

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามมลพิษทางทะเล กรณีน้ำมันรั่วบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายณัทธร แก้วภู่
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5  วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดน จังหวัด กรุงเทพฯ

USE OF SATELLITE DATA AND POTENTIAL SURFACE ANALYSIS FOR  URBAN EXPANSION OF SA KAEO PROVINCE, THAILAND
โดย นางธีรกานต์ ชัยคงทอง
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

SPATIAL CHARACTERISTICS OF THE SURFACE CIRCULATION AND WAVE CLIMATE USING HIGH-FREQUENCY RADAR
โดย นายอภิสิทธิ์ กองพรหม
เสนอต่อ งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Performance Comparison of Spatial Indexing Structures for Different Query Types
โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
เสนอต่อ ประชุมวิชาการ International Conference on Electrical, Electronics, Computer Science, Management and Mechanical Engineering (ICE2CSM2E- 2016) June 12, 2016 ณ Hyderabad, India


งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ปี 2558

Genetic Algorithm for Multi-objective p-Median problem
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

การสร้างแบบจําลอง 3 มิติ จากภาพหลายภาพสำหรับมรดกทางวัฒนธรรม
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
เสนอต่องานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

การสอบเทียบกล้องแบบทั่วไปโดยใช้ค่าความผิดพลาด ในปริภูมิของวัตถุ
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่องานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

Spatial based Analysis for High Risk Erosion Area Along the coast of Thailand
โดย นางวราทิพย์ บัวแก้ว
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014) เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

Design of the Radar for Ocean’s Wave Monitoring and Warning System
โดย ว่าที่ ร.ต.วรธันย์ วิชากูล
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 2014 Thailand – Japan Microwave (TJMW 2014) เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

Index Generation for Satellite Image Retrieval
โดย นายภัทราวุฒิ ภู่ทอง
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ 24-27 June 2015 Hua Hin, Thailand

Satellite-based Flooded Area and Depth Prediction
โดย ดร.สิริพร กมลธรรม
เสนอต่องานประชุมวิชาการ 2015 Association of America Geographers Annual Meeting ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2558 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Genetic Algorithm and Local Search Comparison for Solving Bi-objective p-Median Problem
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
เสนอต่องานประชุม 4th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), 15 – 18 June 2015, Kitakyushu International Conference Center, Fukuoka, Japan

Conceptual Analysis of Big Data Using Ontologies and EER
โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
เสนอต่องานประชุม The International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data (MOD 2015), 19-26 July 2015, Taormina, Messina (Sicily), Italy

3D modeling from multi-views images for cultural heritage in WAT-PHO, Thailand
โดย ดร.นรุตม์  สุนทรานนท์
เสนอต่องานประชุมวิชาการ CIPA 2015 25th International Symposium: Recording, Documentation and Cooperation for Cultural Heritage), 31 August – 4 September 2015, Taipei, Taiwan


งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ปี 2557

Web Map Applications for Flood Management in Thailand (SC05-254 P.26)
โดย นายภานุ  เนื่องจำนงค์
เสนอต่อ งานประชุมวิชาการ ACRS 2013  ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ อินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ บริเวณลุ่มน้ำคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย นายธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ
เสนอต่อ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 25 – 27 ธ.ค. 56

การประยุกต์ใช้มาตราฐานคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ในประเทศไทย
โดย นางสาวสุภาวดี อินทแสง
เสนอต่อ  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 25 – 27 ธ.ค. 56

Using Multiple Regression to Explain Spatial Variation of Annual Rainfall : A Case Study of the Northeast of Thailand
โดย ดร.สิริพร กมลธรรม
เสนอต่อ  Association of American Geographers 2014 8 – 12 April 2014 Tampa, Florida, US

Feature extraction of line scan LiDAR for calibrating camera and LiDAR
โดย ดร.ภานุ  เศรษฐเสถียร
เสนอ The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2014), Ayutthaya, Thailand วันที่ 23-25 มกราคม 2557

A novel method for extrinsic parameters estimation between single-line scan LiDAR  and a camera
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอ 2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Michigan, USA วันที่  8 – 11 June 2014

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN