ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Error in GIS)

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างและใช้ข้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ฟังก์ชันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการแสดงผลระหว่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเชิงพื้นที่

การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่ เป็นการสร้างสิ่งที่ใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ที่เราสนใจ ซึ่งวิธีการที่จะช่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล (Data) : กิจกรรมที่นำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน (Standardization activities)

1. ความพยายามในการพัฒนามาตรฐาน (Standardization efforts) ในขณะที่แหล่งที่มาและปริมาณของข้อมูลเชิงตัว ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้