ด้านภูมิอากาศ

**** หากนำบทความเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ****

งานวิจัยด้านภูมิอากาศ ปี 2559

Remote Sensing of the North American Laurentian Great Lake Surface Temperature
โดย ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า
ตีพิมพ์ในวารสาร Remote Sensing

Understanding spatio-temporal variation of vegetation phenology and rainfall seasonality in the monsoon Southeast Asia
โดย ดร.ฐนิตา เสือป่า และ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์
ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research

Deriving the Mean Tropospheric Temperature Model using AIRS and AMSU for GNSS Precipitable Water Vapour Estimation
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
เสนอต่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ ION GNSS+ 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Estimating of the Great Lakes Net Basin Supply: Implications for Water Level Fluctuations
โดย ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า
เสนองานประชุม The 23rd SPIE Remote Sensing ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59 ณ Edinburgh UK

A Decade of Changing Surface Energy Balance Components over a Large Water Region
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
เสนองานประชุม The 23rd SPIE Remote Sensing ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59 ณ Edinburgh UK


งานวิจัยด้านภูมิอากาศ ปี 2558

Combining ASTER Thermal Data and Spatial – based Insolation Model for Identification of Geothermal Active Areas
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
การประชุมวิชาการ 17th International Conference on Astronomy and Space Sciences วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2558 ณ เมือง Dubai, UAE

A Decade of Changing Net Radiation over a Large Lake : Remote Sensing Approach for Water – atmosphere Parameterizations
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
การประชุมวิชาการ 2015 International Conference on Remote Sensing and Application (IRSA2015) ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2558 ณ นครลอสแองเจลีส


งานวิจัยด้านภูมิอากาศ ปี 2557

การศึกษาข้อมูลสถิติการปกคลุมของเมฆในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554-2555
นายสุรัตน์ กำแพงแก้ว
เสนอตอ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 25 – 27 ธ.ค. 56

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN