Thailand from Thaichote

ภูด่านอีป้อง จังหวัดชัยภูมิ (Phu Dan I Pong)

ภูด่านอีป้อง เป็นภูเขาท่ามกลางที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางตัวอยู่ทางทิศใต้ของภูกระดึง และอยู่ทา ...

น้ำครก จังหวัดน่าน (Oxbow Lake)

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณแม่น้ำน่านที่ อ.สา จ.น่าน แม่น้ำน่านไหลจากเหนือล ...

ช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ (Chong Sam Mo)

ทิวเขาบางทิวมีรอยขาดจากกันเป็นช่วง เป็นลักษณะธรณีสัณฐานที่น่าสนใจ เพราะบริเวณเช่นนี้มักใช้เป็นเส้นทา ...

แก่งหลวง จังหวัดสุโขทัย (Kaeng Luang)

แก่งหลวงเป็นแก่งหินในแม่น้ำยมที่อยู่ในบริเวณเมืองโบราณศรีสัชนาลัย ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เกิด ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN